Diarieföring

Exempel på handlingar som skall diearieföras är följande:

  • Sekretessbelagda handlingar 
  • Ansökan och beslut om externa forskningsanslag 
  • Dokument av juridisk/ekonomisk betydelse, avtal, beslut, kontrakt 
  • Uppdragsverksamhet, avtal och viktiga dokument inom ramen för uppdraget 
  • Skrivelser från studenter, näringsliv, organisationer mm som föranleder åtgärd 
  • Handlingar i ärende som kan överklagas med stöd av särskild författning 

I princip skall allt som det tas ett beslut om, diarieföras. Ta kontakt med registrator vid tveksamheter: registrator@lnu.se 

För mer info: https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/arkiv-och-registratur/