Böcker, student

Skriva kursplan FTK

Denna webbsida är en resurs för dig som ska skriva kursplaner vid FTK. Här har vi samlat allmänna råd och tips samt information om de regler och riktlinjer med betydelse för kursplaner som finns i såväl universitetets lokala regler som i Högskoleförordningen.

Vad är en kursplan?

Kursplanen är ett pedagogiskt verktyg för lärare och studenter. Den är en beskrivning av kursens innehåll, undervisningsformer, mål, examinationsformer mm. Kursplanen utgör också grunden för ett slags överenskommelse mellan student och universitet om hur studierna ska bedrivas och spelar en viktig roll för studenternas rättssäkerhet.

Vad får jag ändra i en kursplan?

En kurs kan utvecklas. Om kurs utvecklas så att kursplan påverkas ska kursplanen revideras. Vilka förändringar som får göras i revidering framgår i Lokala regler för kurs och examination.

Följande förändringar får inte göras genom revidering utan leder till ny kursplan och ny kurskod:

  • kursens rubrik, inklusive tillägg eller ändring i namnet
  • omfattning i högskolepoäng
  • betygsskala på hela kursen
  • huvudområde (gäller även tillägg av nytt huvudområde)
  • kursens mål som inte är korrigering av överlappande mål eller
   smärre förändringar av eller förtydligande av enstaka kursmål
  • förkunskapskrav som innebär ändrad fördjupningsnivå.

Försättsblad

FTK har ett försättsblad som ska användas för att dokumentera berörda kollegiers synpunkter på kursplanen. Försättsbladet ska användas både vid framtagning av ny kurs och vid revidering. Programansvariga, prefekter och berörda ämneskollegier ska ges möjlighet att lämna synpunkter på kursplan innan den fastställs. 

Försättsblad kursplan ny och reviderad.docx

Läs mer

Här hittar du FTKs tidsplan för kursplaner. 

Exempel kursplaner