Vattenfall

Nedläggning av kurs, FTK

Enligt universitetets lokala regler (Dnr. 2022/2841–1.1.1) ska en kurs läggas ner när den inte längre bedrivs eller utlyses till student. Här nedan beskrivs hur hanteringen sker på FTK.

En kurs som inte längre bedrivs eller utlyses till student definieras som en kurs som ska läggas ner. Nedläggning av en kurs behöver inte genomföras om fakulteten enbart avser att göra ett fåtal terminers uppehåll i att utlysa kursen.

Nedläggning av kurs ska förhålla sig till de bestämmelser som finns i Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå:

  • I samband med att en kurs läggs ner ska ytterligare tre examinations-tillfällen för kursen under minst ett år tillhandahållas. Totalt måste den nedlagda kursen ha tillhandahållit minst fem examinationstillfällen.

  • I samband med att en kurs läggs ner ska universitetet verka för att avisera detta till berörda studenter.

Fakulteten samlar alla pågående nedläggningar av kurser på en Moodlesida samt listar dem på Lnu.se.

Handläggningsrutin för nedläggning av kurs

Rutinen beskriver

  1. Riktlinjer och bestämmelser för nedläggning av kurs. Här definieras kriterierna för att en kurs, som inte längre bedrivs eller utlyses till studenter, ska övervägas för nedläggning. Tydliga riktlinjer för nedläggning och undantag presenteras enligt lokala regler för kurs och examination.

  2. Initiativ och ansvar för nedläggning av kurs. Beskrivning av processen för nedläggningsinitiativ, inklusive vilka som kan föreslå nedläggning och ansvarsfördelningen mellan prefekt, lärare, och utbildningsadministratör. Det klargörs att det slutliga nedläggningsbeslutet fattas av dekan.

  3. Arbetsprocess för nedläggning av kurs. Detaljerad processbeskrivning för nedläggning av kurser som inkluderar information om hur nedläggningsbeslut tas, vilka som är inblandade i processen och vilka dokument som ska ingå i beslutsunderlaget. En standardiserad arbetsprocess presenteras, från identifiering av behovet till avslutande kommunikation med berörda parter.