Bra att veta för doktorander

Aktivitetsberäkning

Vid varje terminsslut registreras doktorandens aktivitetsprocent i Ladok av sin forskningssekreterare. Forskningssekreteraren ansvarar för att hämta in information om respektive doktorands aktivitets- och försörjningsprocent och registrerar detta i ladok. Aktivitetsprocenten ska spegla aktiviteten inom forskarstudierna. En doktorand som inte har haft inst.tjänstgöring, andra uppdrag eller ngn form av sjukskrivning/fledighet rapporterar i normalfallet 100 % aktivitet under terminen. När en doktorand når 800 % aktivitet (motsv fyra år på heltid) är tiden i normalfallet slut och disputation har ägt rum eller bör vara närliggande.

Kontakta gärna din forskningssekreterare om du känner dig osäker på hur mycket tid du har kvar, det är bra att göra avstämningar med jämna mellanrum.

__________________________________________________________________

Allmän studieplan

I varje ämne där det bedrivs forskarutbildning ska det finnas en allmän studieplan. Den allmänna studieplanen ska beskriva det huvudsakliga innehållet i utbildningen, det huvudsakliga upplägget av utbildningen, de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet) och även de föreskrifter om urval som gäller vid antagning till utbildningen.

__________________________________________________________________

Disputation
Regler och riktlinjer för disputation finns beskrivet i dokumentet "handläggningsprocesser för forskarutbildning vid FTK".

__________________________________________________________________

Doktorandanställning

En anställning som doktorand motsvarar 4 års forskarstudier på heltid. Det är vanligt att man forskarstuderar 80 % och undervisar 20 %, då kan man som längst vara anställd som doktorand i 5 år. Men det är även möjligt att forskarstudera och vara anställd som doktorand på mindre omfattning, dock minst 50 %. Anställningen förlängs efterhand, oftast ett halvår eller ett år i taget. En doktorandanställning har samma förmåner som vid en vanlig anställning såsom t ex sjukvårdsförmåner. Sjukdom ska anmälas till närmaste chef och registreras i Primula. Det är extra viktigt att doktorander anmäler alla dagar de är sjuka, då sjukdom är en av de anledningar som gör att en förlängning av studietiden kan medges. Även tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet kan vara anledningar att medge en förlängning av studietiden.

Mer om anställning vid Linnéuniversitetet hittar du under Att arbeta vid LNU.

__________________________________________________________________

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan i samband med antagningen till forskarutbildningen och sedan följs den upp en gång årligen. Vid uppföljningen deltar studierektor för forskarutbildning, huvudhandledare och doktorand. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan för utbildningen. Det vill säga, i den individuella studieplanen planerar doktoranden och handledaren tillsammans utbildningen. I den individuella studieplanen finns bland annat kurserna som doktoranden planeras läsa, hur avhandlingsarbetet ska läggas upp och information om planerade konferenser. Alla doktorander som är antagna och aktiva ska följas upp årligen, detta gäller även om finansieringen har tagit slut. Det är oerhört viktigt att även alla problem som uppkommer i samband med utbildningen och som rör/påverkar utbildningen också förs in i den individuella studieplanen.

__________________________________________________________________

Institutionstjänstgöring

En doktorand med anställning vid universitetet kan ha max 20 % undervisning eller annan tjänstgöring per år. Detta kan variera mellan terminerna men utslaget på ett år får det inte överstiga 20 %.

__________________________________________________________________

Internationalisering för doktorander

Varje doktorand som studerar på heltid har rätt till minst 10 000 kr i ryggsäck varje år (8000 kr om doktoranden studerar 80 %). Max 40 000 kr under hela studieperioden.

__________________________________________________________________

Lön

Lönen följer en doktorandstege. När du når 50 % resp 80 % av fordringarna för en doktorsexamen får du en stegvis lönehöjning. Nivåerna justeras varje år så att de i stort sett följer löneutvecklingen i övrigt. Handledaren ska rapportera till forskningssekreteraren när doktoranden har uppnått 50 % respektive 80 % av utbildningen. Detta kan antingen göras i samband med rapporteringen av aktivitet, där det finns en extra sida för detta. Eller genom att lämna ett påskrivet intyg till forskningssekreteraren. Detta läggs först in i Ladok och sedan vidarebefordras intyget till institutionens personalkonsult som korrigerar lönen.

___________________________________________________________________