FAQ för doktorander på fakulteten för teknik

FAQ (Frequently asked questions)

-Vart ska jag vända mig med alla mina frågor?

Svar: vänd dig till din fakultetshandläggare, HR-partner, ordförande i EFU/prorektor, prefekt eller handledare.

-Vad är en individuell studieplan? hur ska man göra när man håller i en kurs?, när får jag min lön? osv.

Frågorna är många för en nyanställd doktorand. Om du har frågor (om vad som helst som rör din forskarutbildning/anställning) är du alltid välkommen att kontakta personalkonsulten eller forskningssekreterare! Inga frågor är för dumma för att ställa. Ett första steg är att du kontaktar forskningssekreteraren för en liten ”introduktion”, eller repetition om du känner att du behöver det.

-Vad är en individuell studieplan och varför är den så viktig?

Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument som upprättas i samband med antagningen och som sedan följs upp årligen eller oftare. I den individuella studieplanen skriver du och din handledare in planerna för din forskarutbildning, exempelvis vilka kurser du ska ta, vilka konferenser du ska åka på, hur avhandlingsarbetet ska läggas upp, om handledningen fungerar bra osv. Kort sagt: i den individuella studieplanen berättar du och din handledare hur det går för dig i dina forskarutbildningsstudier. För anställda doktorander (det finns doktorander som har annan finansiering och som inte är anställda) ligger dokumentet som grund för anställning och distribueras till alla berörda (personalsektion, fakultetskansliet mfl) och arkiveras hos forskningssekreteraren. Om du missköter dina åtaganden som doktorand riskerar du att anställningen inte förlängs. Doktorander som gått över tiden och inte längre innehar en doktorandtjänst skall också följas upp årligen, dvs så länge du är antagen och aktiv som doktorand skall du följas upp. Det är mycket viktigt att problem och brister som rör/påverkar din forskarutbildning verkligen skrivs in i studieplanen! Skriv inte att allt rullar på som det ska om det inte gör det – då gör du dig själv en björntjänst och kan då inte hävda i efterhand att allt inte var som det skulle.

-Hur lång tid före min disputation måste jag lämna in blankett "anmälan om disputation"?

Svar: senast tre månader för disputation - men innan dess måste du kontakta Linnaeus University Press angående tryck av avhandling.

-Är en doktorandanställning en fast anställning?

Svar: Nej, man kan bara vara anställd som doktorand (inneha ”doktorandtjänst”) motsvarande 4 års forskarstudier på heltid. Det är vanligt att man forskarstuderar 80% och undervisar 20%, då kan man som längst vara anställd som doktorand i 5 år. Men det är även möjligt att forskarstudera och vara anställd som doktorand på mindre omfattning, minst 50% - då är maxtiden 8 år. Tjänsten förlängs ett år i taget, under förutsättning att dina studier framskrider som planerat. Syftet med doktorandanställning är att finansiera dina forskarstudier, efter doktorandtiden finns ingen garanti för fortsatt anställning, men du är välkommen att söka lediga jobb som vi annonserar.

- Gäller individuell lönesättning även för doktorander?

Svar: Nej, man följer en doktorandstege. När du når 50 % resp 80 % av fordringarna för en doktorsexamen får du en stegvis lönehöjning. Personalavdelningen har aktuella löner på sin webbsida då själva stegen revideras varje år, dvs nivåerna justeras varje år så att de i stort sett följer löneutvecklingen i övrigt. Din handledare måste säga till när det är dags att höja lönen.

-Jag drog på jorden runt-resa i sju månader och glömde meddela det på institutionen– nu vill de att jag ska sluta min tjänst – kan de verkligen kasta ut mig?

Svar: Ja, de har rätt att dra in din rätt till handledning och andra resurser om dina framskridanden i forskarutbildningen inte stämmer överens med de åtaganden som skrivits in i ind. studieplanen. Det finns ett särskilt regelverk kring indragande av doktoranders rättigheter.

- Jag skulle vilja arbeta som frilansjournalist 60 % jämte mina forskarstudier
Svar: Det går inte - man kan som lägst forskarstudera på 50 %. Tjänstledighet för andra uppdrag (exempelvis projektarbete) kan ges, men görs inte lättvindligt eftersom du som doktorand ej bör störas för mycket i din forskarutbildning.

- Är min tid redan slut? Jag borde ha tid kvar eftersom jag var deprimerad i ett halvår då min tjej/kille gjorde slut. Jag var verkligen nere och släpade mig till jobbet – men jag fick inte mycket gjort...

Svar: Det är mycket viktigt att du sjukskriver dig om du blir sjuk eller får nedsatt arbetsförmåga pga psykosociala skäl. Du kan inte i efterhand hävda att du varit sjuk om du inte sjukskriver dig.

- Min handledare och jag kommer inte överens, men det känns jättejobbigt att be om att få byta handledare – kan man det förresten?

Svar: Det är mycket viktigt att du dokumenterar problem/brister/störningar (exempelvis i handledningen) i din individuella studieplan. Du kan inte i efterhand klaga på problem och brister som du inte har skrivit om i din ind. studieplan. Om du vill prata med någon/få råd och/eller stöd kan du vända dig till doktorandombud, studentkåren, prefekten, skyddsombud, studievägledare för doktorander, kurator, personalkonsult eller forskningssekreterare. Du har också rätt att byta handledare. Du ska inte tolerera dålig handledning – ibland fungerar helt enkelt inte personkemin mellan doktorand och handledare. Det är inte ovanligt att man byter handledare av olika anledningar – men du måste säga ifrån!

- Min tjej är gravid, kan jag vara hemma med barnet?
Svar: Du får gärna ta pappaledigt – all sjukskrivning, mamma- eller pappaledighet, tjänstledighet osv är prolongerande, dvs du får igen den tiden på slutet. Exempel: mammaledig 50% under 6 månader ger motsvarande månader på slutet.

- Jag vill engagera mig i doktorandföreningen, men är rädd att det tar för mycket tid från mina studier.
Svar: Du avgör själv vilka nämndsuppdrag du vill ta – det är dessutom prolongerande, dvs du får igen tiden i slutet. Var mycket noga med att bokföra tiden som du använder till råd, nämnder, kommittér osv. Engagera dig inte i för många olika saker och se upp med vad du tackar ja till! Det är inte alla arbetsgrupper som ger prolongering!

- Min studierektor bad mig hålla i en extra kurs eftersom det var kris, han hade ingen annan som kunde ta kursen – därför ligger jag lite efter i studierna nu eftersom kursen tog mer tid än jag tänkt – men det tar jag igen på slutet ju!
Svar: Var mycket noga med att du inte får mer undervisning än du ska. En doktorand får inte undervisa/ha annan tjänstgöring mer än 20 %. Naturligtvis kan det variera mellan terminerna hur mycket undervisning man har (vissa föredrar att vara undervisningsfria en termin, och ta all undervisning på en annan). Utslaget på ett år bör undervisningen inte överstiga 20 %. Om det visar sig i slutet av din doktorandtid att du undervisat 200 timmar för mycket så är det förlorad tid som du varken får övertid för eller prolongeringstid för! Varje termin gås alla doktoranders tider igenom med forskningssekreteraren så att detta problem inte uppstår – studierektorerna är ålagda att inte lägga ut för mycket undervisning på doktoranderna.

- Är doktorander ett slags personalkategori med färre rättigheter än annan personal?

Svar: Frågan om anställningstrygghet är komplicerad och hänger ihop med vad man presterar som doktorand, man omfattas av samma avtal gällande förmåner men anställningsformen är lite speciell och att det finns särskilda regler kring detta. Om du har specifika frågor om din anställning kan du alltid kontakta personalkonsulten.

-Min handledare säger att jag ska skriva min ind. studieplan helt själv, han vill bara kunna skriva under.

Svar: Huvudhandledaren ansvarar för att studieplaner och uppföljningar kommer till stånd. De ska dock upprättas av doktorand och handledare i samråd med examinator. Din handledare måste engagera sig i din ind. studieplan!