Forskning på fakulteten för teknik

Fördelning av forskningsmedel

Fakulteten för teknik har en modell för fördelning av fakultetens forskningsanslag som är fastställd av fakultetsstyrelsen.

Fakultetens forskningsanslag delas upp i fyra huvudposter:

 • Gemensam infrastruktur (medel till institutioner)
 • Forskarutbildning (medel till forskningsmiljöer)
 • Miljöstöd (medel till forskningsmiljöer)
 • Individuell tilldelning (medel till individuella forskare)

Den individuella tilldelningen fördelas i form av nedsättning i tid till aktiva forskare. För att en forskare ska bedömas som aktiv måste nedan kriterier för aktiva forskare vara uppfyllda. Forskaren måste också inkomma med en årlig redovisning av sin forskningsaktivitet. Det gör man genom att fylla i en enkät i Survey & Report.

I år är deadline för att skicka in enkäten den 21 juni. Länk till enkäten mejlas ut i mitten av maj.

Individuell tilldelning av forskningsmedel

Medel fördelas som tid i förhållande till anställningens omfattning. Omvandling från tid till pengar ska ske med stor restriktivitet och enbart vid tillfällen där det gagnar forskningsmiljön efter samråd med institutionen och fakulteten.

Fördelade medel tillfaller institution/forskningsämne där slutlig användning avgörs av dem. I detta avgörande ska fakultetens riktlinjer vara rådgivande.

Varje forskare ska lämna in en redovisning av aktivitet samt plan för aktivitet de kommande tre åren. Detaljering och utförlighet på den planerade aktiviteten beror på befattning.

Fakulteten använder en fast tilldelning beroende på befattning, oavsett prestation, för forskare som anses aktiva:

 • Professorer 35 %

 • Docenter 10 %

 • Lektorer 5 %

Utöver ovanstående tilldelning sker även tilldelning för handledning av doktorander, 5 % för en doktorand samt 10 % för två eller fler doktorander. Denna tilldelning går till huvudhandledare för respektive doktorand och kan fördelas till bihandledare.

Kvarvarande medel efter individuell fördelning läggs i en strategisk pott på fakultetsnivå med avsikt att kunna göra strategiska satsningar.

Kriterier för aktiva forskare

Professorer

Central fördelningsmodell.
Aktiv forskare som professor innebär merparten av följande:

 • vara aktiv inom forskarutbildningen, bland annat genom att vara huvudhandledare samt sampublicera med doktorand,
 • regelbundet publicera sig i välrenommerade tidskrifter/konferenser,
 • aktivt söka medel för sin forskargrupp alternativt aktivt arbeta för att skapa en forskargrupp,
 • presentera en forskningsplan för sig och sin grupp vilken sträcker tre till fem år framåt i tiden.

Docenter

Central fördelningsmodell.
Aktiv forskare som docent innebär merparten av följande:

 • vara aktiv inom forskarutbildningen,
 • regelbundet publicera sig i välrenommerade tidskrifter/konferenser,
 • aktivt söka medel tillsammans med andra,
 • presentera en forskningsplan för sig själv som sträcker sig tre år framåt i tiden.

Lektorer

Central fördelningsmodell.
Aktiv forskare som lektor innebär följande:

 • aktivt söka externa medel ensam eller tillsammans med andra,
 • publicera sig regelbundet,
 • presentera en forskningsplan för de kommande två åren.

Externa medel

Grants and Innovation Office (GIO) kan hjälpa forskare att söka externa medel och uppdaterar sin sida med aktuella utlysningar inom och utom Sverige.

Projektansökan och projektredovisning

Projektledaren kontaktar ekonom i god tid innan ansökan ska lämnas in, för hjälp med framtagande av budget.

Projektledaren ansvarar för att ge ekonomen underlag för beräkning av budget. Innan ansökan skrivs under av prefekt/dekan och skickas in, ska ett dekanintyg vara framtaget och signerat.

Projektledaren ansvarar för att ansökan skrivs under av behörig person, se ”Dekanens besluts- och delegationsordning”. När ansökan är inlämnad ska dekanintyg och kopia på ansökan skickas till registrator för diarieföring.

Läs gärna bifogat dokument inför ansökan:
Handledning projektansökningar och projektredovisning vid Linnéuniversitetet

Mer information finns på universitetets centrala webbsida om projektredovisning.

Strategiska medel

Strategiska medel söks av fakulteter genom dekan. Innan en ansökan om strategiska medel kan bli aktuell, behöver diskussion om projektet ha förts med dekan. Ett dekanintyg ska fyllas i och signeras. Ansökan om strategiska medel upprättas sedan av fakultetens controller tillsammans med projektledaren.

Mer information finns på sidan om den centrala processen för att ansöka om strategiska medel.