Grundutbildning vid Fakulteten för teknik

I grundutbildningsorganisationen vid FTK bereds ärenden till fakultetsstyrelsen, dekan, prefekter samt universitetsförvaltningen. Därtill utgör organisationen en arena för medarbetare vid fakulteten att diskutera, förankra, ta del av och lämna synpunkter på grundutbildningsfrågor

Grundutbildningsorganisationen har även i uppdrag att forma och stödja fakultetens systematiska kvalitetsarbete. I detta uppdrag ingår att, utifrån Linnéuniversitetets kvalitetspolicy och kvalitetsramverk, forma strukturer för fakultetens utbildningsnära kvalitetsarbete. Läs mer om fakultetens kvalitetsarbete längre ner på denna sida.

 

Viktiga styrdokument för grundutbildning

Det finns många styrdokument som reglerar och påverkar våra utbildningar. Därför är det viktigt att du har kunskap och förståelse om dessa. De mest tillämpade lokala regelverken för grundutbildning är Lokala regler för utbildningsprogram samt Lokala regler för kurs och examination

Nedan listas fakultetsspecifika styrdokument och vägledning för utbildningsrelaterade frågor på FTK.

Kontakt inom grundutbildningsorganisation

Vill du adressera ett ärende till grundutbildningsnämnden ska du i första hand vända dig till områdesansvarig för respektive utbildningsområde, se lista ovan.

Funktionsmejl: ftk.gun@lnu.se
Hit skickas handlingar och underlag som ska beredas av grundutbildningsnämnden. Mailen bevakas av fakultetskansliet.

Vill du sprida information inom grundutbildningsorganisationen kontaka/e-posta till ftk.gun@lnu.se. Kommunikation från grundutbildningsnämnden görs från denna avsändare.

Mötestider för GUN

Mötestider för vårterminen 2022 publiceras inom kort.

Grundutbildningsnämnden tar fram och uppdaterar stöddokument och rutiner för utveckling av utbildning inom fakulteten. Tillämpa dokumenten som vägledning och komplement till universitetets lokala regelverk.