Grundutbildning vid Fakulteten för teknik

I grundutbildningsorganisationen vid FTK bereds ärenden till fakultetsstyrelsen, dekan, prefekter samt universitetsförvaltningen. Därtill utgör organisationen en arena för medarbetare vid fakulteten att diskutera, förankra, ta del av och lämna synpunkter på grundutbildningsfrågor

Grundutbildningsorganisationen har även i uppdrag att forma och stödja fakultetens systematiska kvalitetsarbete. I detta uppdrag ingår att, utifrån Linnéuniversitetets kvalitetspolicy och kvalitetsramverk, forma strukturer för fakultetens utbildningsnära kvalitetsarbete. Läs mer om fakultetens kvalitetsarbete längre ner på denna sida.

 

Kontakt inom grundutbildningsorganisation

Vill du adressera ett ärende till grundutbildningsnämnden ska du i första hand vända dig till områdesansvarig för respektive utbildningsområde, se lista ovan.

Funktionsmejl: ftk.gun@lnu.se
Hit skickas handlingar och underlag som ska beredas av grundutbildningsnämnden. Mailen bevakas av fakultetskansliet.

Vill du sprida information inom grundutbildningsorganisationen kontaka/e-posta till ftk.gun@lnu.se. Kommunikation från grundutbildningsnämnden görs från denna avsändare.

Mötestider för GUN

Vårterminen 2021, underlag lämnas till fakulteten i regel en vecka innan möte.

15/1, 19/2, 16/4, 14/5

Grundutbildningsnämnden tar fram och uppdaterar stöddokument och rutiner för utveckling av utbildning inom fakulteten. Tillämpa dokumenten som vägledning och komplement till universitetets lokala regelverk.