Bild på universitetet

Organisation och styrning vid FTK

Årshjul FTK

Rektors besluts- och delegationsordning
Dekans besluts- och delegationsordning

Universitetet har en linjeorganisation, det vill säga en hierarkiskt uppbyggd organisationsform där varje medarbetare endast har en enda direkt överordnad chef.

Organisationsschema för Fakulteten för teknik

På fakulteten fattas beslut på tre nivåer:

 • fakultetsstyrelse
 • dekan
 • prefekt/kanslichef 

Fakultetsstyrelsen fattar beslut om övergripande frågor såsom:

 • fakultetens budget och verksamhetsplan
 • strategier och mål för verksamheten
 • övergripande styrdokument
 • utbildningsplaner
 • examensrättigheter mm

Dekan fattar beslut om bland annat:

 • anställning av lärare
 • fakultetens inre organisation, t. ex. vilka beredande organ som skall finnas
 • allt som rör doktorander och utbildning på forskarnivå.

Prefekt fattar beslut på institutionen om till exempel:

 • organisation och arbetsformer
 • organisationens budget och verksamhetsplanering
 • vision, strategier och satsningar inom institutionens verksamhetsområde och inom ramen för de av fakulteten fattade besluten, samt efter samråd med ämnesansvariga professorer.

Kanslichef fattar beslut om bland annat:

 • fakultetskansliets organisation och arbetsformer
 • organisationens budget och verksamhetsplanering
 • vision, strategier och satsningar inom kansliets verksamhetsområde och inom ramen för de av dekan fattade besluten.