Dekans beslutsmöte

Dekan fattar beslut om alla ärenden inom fakultetens ansvarsområde, där beslutsfattande inte är reglerat i högskoleförordningen eller som inte beslutas av fakultetsstyrelsen elle rektor eller som av rektor delegerats till annan person eller organ.

Dekans beslutsmöten äger rum varje måndag.
Handlingar ska inkomma till kansliet, ftk@lnu.se, minst en vecka före beslutsmötet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ.

Ärenden som rör utbildning på grund och avancerad nivå ska i normalfallet beredas i Grundutbildningsnämnden (GUN) innan det tas upp på dekanens beslutsmöte. Läs mer om GUN här.

Ärenden som rör utbildning på forskarnivå (antagningsärenden, anmälan om disputation etc) ska i normalfallet beredas i styrgruppen för Enheten för forskarutbildning (EFU) innan det tas upp på dekanens beslutsmöte. Läs mer om EFU här.

Ärenden som rör anställningsärenden (anställningsprofiler etc.) ska i normalfallet beredas i anställningsnämnden (AN) innan det tas upp på dekanens beslutsmöte. Läs mer om AN här.

Beslut expedieras till berörda skyndsamt.