Hållbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete, såsom universitetets direkta miljöpåverkan, till ett bredare grepp om hållbarhetsfrågor i grundutbildning, forskning och i samverkan med övriga samhället. Hållbar utveckling ses inte som en isolerad fråga utan något som bör integreras i verksamheten på alla nivåer och i alla delar av organisationen.

Lärosätets policy för hållbar utveckling

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-kansli/hallbar-framtid/policy-for-hallbar-utveckling-2015.pdf

Nuvarande hållbarhetsmål och handlingsplan 2016-2018 (gäller fortfarande i väntan på nytt dokument).

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-kansli/hallbar-framtid/hallbarhetsmal-och-handlingsplan-2016-2018.pdf

Miljöledningssystemet vid LNU

https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/hallbar-utveckling/miljoledningsarbete/

Mallar och checklistor

Rutiner och processer inom miljöledningssystem

Miljöledningsorganisation FTK

Ansvarsfördelningen följer det som anges i dokument ”Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet”, dnr 2017/3408-1.1.

https://lnu.se/contentassets/dc81ad1537c64838984ae752d8fbe7b2/roller-ansvar-befogenheter-inom-miljoledningssystemet.pdf

Dekan

Dekan har övergripande ansvar för fakultetens arbete med att leda och följa upp arbetet med hållbar utveckling och miljöledningssystemet.

Prefekt

Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. För mer vägledning, läs i checklistan (länk ovan)

Kanslichef

Dekan delegerar till kanslichef enligt särskild mall.
Särskild delegation finns för närvarande inte vid FTK 

Kontaktpersoner

Koordinatorer för hållbar utveckling vid Universitetsledningens kansli:

  • Johan Älvgren
  • Sofia Jönsson Ekström

Kontaktperson för hållbar utveckling FTK:

  • David Westman, fakultetshandläggare

Kontaktperson hållbar utveckling FTK