Strategi och handlingsplan för likabehandling inom svensk sjöfart

Våren 2015 skapade Sjöfartshögskolan tillsammans med ett antal aktörer i branschen en gemensam handlingsplan.

Detta dokument är framtaget i syfte att stärka och synliggöra det arbete, som redan pågår inom svensk sjöfart, mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling där samtliga aktörer ska verka för likvärdig behandling. Dokumentet är skrivet med fokus på studerandes situation under hela utbildningstiden såväl ombord som iland. Dokumentet ersätter inte parternas egna policydokument utan skall ses som ett komplement.

Medverkande parter

 • Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Sjöfartens utbildningsinstitut
 • Linnéstudenterna
 • Chalmers studentkår
 • Sveriges Redareförening
 • Sjöfartens arbetsgivareförbund
 • Sjöbefälsföreningen
 • Seko sjöfolk
 • Transportstyrelsen

Strategi- och handlingsplan

"Utbildningen av sjöbefäl och sjöpersonal utmärker sig genom att vara internationell och mångkulturell. Lärosäten och fartyg med studenter under utbildning ombord utgör en miljö där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor. All vår verksamhet ska bedrivas under former som främjar jämlikhet och god arbetsmiljö. Arbetsformerna ska kännetecknas av ömsesidig respekt och förståelse.

Vid all utbildning på lärosätena och ombord råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling i ord och handling. Detta förhållningssätt gäller för såväl studerande som anställda. Alla studerande och anställda har ett eget ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö."

Handlingsplan

Samtliga parter ska i för deras verksamhet tillämpliga delar:

 1. Verka för en implementering av detta dokument inom sina organisationer och dess medlemmar.
 2. Belysa och informera om problematik kring arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, t.ex. inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller motsvarande.
 3. Snarast möjligt och därefter kontinuerligt utvärdera programutbildningarnas innehåll med fokus på att i dessa integrera och förbättra arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.
 4. Snarast möjligt och därefter kontinuerligt utveckla befintligt informations- och utbildningsmaterial för utbildning av befäl, handledare och övrig personal för tydligare fokus på vad som är att betrakta som diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Utbildningsmaterialet ska utvecklas till en CBT, Computer Based Training, för att möjliggöra utbildning för alla befattningar ombord och iland.
 5. Tydligt ta ställning för och informera studerande om att anmälning av kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering inte är ett hinder för fortsatta studier eller karriär.
 6. Stödja studerande som utsätts för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering i dennes anmälan till respektive lärosäte, organisation eller rederi. Kontaktinformation erhåller den studerande i informationen inför praktikperioden.
 7. Säkerställa att den som utsätts för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering utan dröjsmål får hjälp eller stöd.
 8. Säkerställa att alla anmälda och misstänkta fall av kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering utan dröjsmål utreds, åtgärdas och följs upp. Berört rederi, lärosäte och SUI ansvarar gemensamt för detta. Misstänkt brottsliga handlingar ska polisanmälas.

Handlingsplanen och de åtgärder som parterna genomför inom ramen för den, ska utvärderas fortlöpande. I samband med detta görs vid behov revidering av planen.