Lika villkor

Lika villkor innebär lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På Fakulteten för teknik ska ingen diskrimineras eller kränkas. Därför ska all vår verksamhet bedrivas med lika villkor i åtanke.

Linnéuniversitets lika villkorsarbete presenteras här:

Kontaktpersoner:

Policy och plan för lika villkor:

Aktiva åtgärder

Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare
Läs mer om aktiva åtgärder:

Ansvar

Fakultetens chefer ansvarar för att arbetet med Lika villkor bedrivs i enlighet med Linnéuniversitetets riktlinjer och planer.  

Enligt Linnéuniversitetets rutin rapporterar fakulteten varje år planerade insatser genom verksamhetsplanen. Genomförda åtgärder rapporteras i verksamhetsberättelsen. 

Kontaktperson fakulteten:

David Westman