Tre studenter samlade vid ett bord. De läser från pappersmaterial.

Studentrepresentation, FTK

Här hittar du samlad information kring de organ som erbjuder studentrepresentation, regelverk och kontaktperson på FTK.

För att student ska bli studentrepresentant måste den bli utsedd av Linnékåren. Det är endast utsedda studentrepresentanter som blir arvoderade och formellt sätt räknas som studentrepresentant. Studentrepresentation ska erbjudas vid beredning och beslut av utbildningsärenden.

Organ som erbjuder studentrepresentation

Dekan på FTK tar årligen beslut om vilka organ som ger rätt till studentrepresentation.

  • Fakultetsstyrelsen
  • Dekans beslutsmöte
  • Prefekts beslutsmöte
  • Grundutbildningsnämnden
  • Enheten för forskarutbildning (EFU)
  • Anställningsnämnden (AN)
  • Kursplaneutskottet (KUR)
  • Utskottet för programmens didaktik (UPD)
  • Programråd
  • Kursnämnd för civilingenjörsprogram

Fullständig lista på fakultetens organ med studentrepresentation 2023

Regelverk för studentrepresentation

Studenter vid universitet och högskola har enligt högskolelagen rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 

Universitetsgemensam information om studentrepresentation finns på medarbetarsidan Studentrepresentanter

Lokala regler för studentrepresentation 

Rekrytering av studentrepresentanter

Fakulteten har ett delat ansvar med Linnékåren för att rekrytera studentrepresentanter. Inom fakulteten är det störst antal studentrepresentanter i programråden. För att förenkla rekryteringen till programråd har en vägledning tagits fram. 

Vägledning för rekrytering av studentrepresentant till programråd

Moodlesida för studentrepresentant på Fakulteten för teknik 

Arvode

Studentrepresentanter måste utses av Linnékåren. Därefter har studenterna rätt till arvodering. Studentrepresentanterna fyller i och skickar in arvodesräkning till sammankallande. Sammankallande vidarebefordrar arvodesräkningen till ekonomihandläggare. 

Arvodesräkning studentrepresentation.pdf

Fee Invoice Student Representation.pdf

Kontaktpersoner på FTK

Det är sammankallande till organet som ansvarar för att studentrepresentant bjuds in till möten. Övergripande frågor kring studentrepresentation inom fakulteten hänvisas till Catrine Bramhag Svensson.