Organisation, Fakulteten för teknik

Ledningsråd 

Består av presidiet och de nio prefekterna.

Presidiet

Består av dekan, prodekan och kanslichef.

Fakultetsstyrelsen

I fakultetsstyrelsen sitter dekan, prodekan, sex lärarrepresentanter (inklusive två externa), samt tre studentrepresentanter.

GUN, grundutbildningsnämnden

 • bereder utbildningsärenden till fakultetsstyrelsen, dekan och prefekt (vissa beslut)
 • vicedekan är ordföranden
 • i GUN sitter två studentrepresentanter och fyra lärarrepresentanter
 • huvudföredragande är fakultetens handläggare för utbildningsfrågor
 • lärarrepresentanterna leder varsitt områdesutskott för utbildningsområdena data/IT-utbildningar, ingenjörsutbildningar, MA/FY/LUB samt avancerad nivå
 • GUN sammanträder normalt fyra ggr per termin.

Funktionsbeskrivning GUN
PM ny organisation

Ordförande
Jörgen Forss, vice dekan för grundutbildning

Ledamöter
Områdesansvariga

Studentrepresentanter
Utses inom kort

Huvudföredragande
Madeleine Andrén, fakultetshandläggare

UPD, Utskottet för programmens didaktik

 • består av fyra ledamöter
 • bereder och kvalitetssäkrar utbildningsplaner
 • är rådgivande i frågor som rör det praktiska genomförandet av utbildningar, särskilt rörande implementering av CDIO
 • följer upp och granskar utbildningsprogrammens genomförande
 • verkar för ingenjörsdidaktik inom fakulteten
 • följer upp samordning mellan utbildningsprogram
 • föreslår utvecklings- och uppföljningsområden till GUN

Funktionsbeskrivning UPD

KUR, kursplaneutskottet

 • består av fyra lärarrepresentanter
 • är ett utskott till GUN
 • kvalitetsgranskar kursplaner med avseende på överrensstämmelse mellan mål, innehåll, undervisning och examination 
 • granskar kursplaner mot ställda regelverk, formalia och generell utformning
 • rekommenderar uppföljningsområden till GUN

Funktionsbeskrivning KUR

Ordförande
Niclas Eberhagen

Lärarrepresentanter
Per-Anders Svensson (MA)
Magnus Nilsson (SJÖ)
Bo Jonson (BET)
Niclas Eberhagen (IK)

Inplanerade sammanträdesdatum: 23/3, 7/5, 3/9, 29/10 samt 3/12 (2020)

EFU, FTK:s enhet för forskarutbildning

 • utgör fakultetens beredningsorgan i frågor som rör utbildning på forskarnivå.
 • ledamöter är ämnesansvariga (ämnen med FoU-rätt), ordförande för forskarutbildningen samt en doktorandrepresentant.
 • huvudföredragande är forskningssekreterare och fakultetens handläggare i ärenden som rör utbildningen på forskarnivå.
 • EFU sammanträder normalt två till tre ggr per termin.

Funktionsbeskrivning EFU

Ordförande
Björn Johannesson

Ledamöter
Jeppe Skott (FoU-ämnesansvarig matematikdidaktik)
Danny Weyns (data- och informationsvetenskap)
Michael Strand (FoU-ämnesansvarig kemiteknik)
Carlo Canali (FoU-ämnesansvarig fysik), suppleant

Doktorandrepresentant
Malin Gardesten

Huvudföredragande
Fredrik Hjorth (fakultetshandläggare)
Gisela Prytz Isgren (fakultetshandläggare)

AN, anställningsnämnden

 • bereder frågor om tillsvidareanställningar och befodran.
 • ledamöter är en lärarrepresentant, en lärarsuppleant (med närvarande - och yttranderätt) och en studentrepresentant. Dessutom adjungeras prefekt och en ämnesföreträdare från aktuell institution för varje enskilt ärende.
 • huvudföredragande är personalkonsult.
 • AN sammanträder normalt varannan vecka.

Funktionsbeskrivning AN

Ordförande
Bo Jonson

Lärarrepresentanter
Astrid Hibert (MA)
Martin Kroon (MT)
Mauro Caporuscio (DV)
Anna Jensen (SoT)

Prefekt och en ämnesföreträdare från aktuell institution adjungeras för varje enskilt ärende.

Huvudföredragande
HR-partner

Institutionerna och fakultetskansliet

 • varje institution leds av en prefekt.
 • fakultetskansliet leds av kanslichefen.