Organisation och styrning

Ledningsråd 

Består av presidiet och de nio prefekterna.

Presidiet

Består av dekan, prodekan och kanslichef.

Fakultetsstyrelsen

I fakultetsstyrelsen sitter dekan, prodekan, sex lärarrepresentanter (inklusive två externa), samt tre studentrepresentanter.

GUN, grundutbildningsnämnden

 • bereder utbildningsärenden till fakultetsstyrelsen, dekan och prefekt (vissa beslut)
 • vicedekan är ordföranden
 • i GUN sitter två studentrepresentanter och fyra lärarrepresentanter
 • huvudföredragande är fakultetens handläggare för utbildningsfrågor
 • lärarrepresentanterna leder varsitt områdesutskott för utbildningsområdena data/IT-utbildningar, ingenjörsutbildningar, MA/FY/LUB samt avancerad nivå
 • GUN sammanträder normalt fyra ggr per termin.

Funktionsbeskrivning GUN
PM ny organisation

Ordförande
Jörgen Forss, vice dekan för grundutbildning

Ledamöter
Jonas Lundberg, områdesutskott högskoleingenjör
Johan Leitet, områdesutskott Data/IT
Magnus Paulsson, områdesutskott Ma/Fy/Lub
Jaime Campos, områdesutskott avancerad nivå
Christian Engström, områdesutskott civilingenjör

Studentrepresentanter
Kommer att utses inom.

Huvudföredragande
Madeleine Andrén, fakultetshandläggare

UPD, Utskottet för programmens didaktik

 • består av fyra ledamöter
 • bereder och kvalitetssäkrar utbildningsplaner
 • är rådgivande i frågor som rör det praktiska genomförandet av utbildningar, särskilt rörande implementering av CDIO
 • följer upp och granskar utbildningsprogrammens genomförande
 • verkar för ingenjörsdidaktik inom fakulteten
 • följer upp samordning mellan utbildningsprogram
 • föreslår utvecklings- och uppföljningsområden till GUN

Funktionsbeskrivning UPD

KUR, kursplaneutskottet

 • består av fyra lärarrepresentanter
 • är ett utskott till GUN
 • kvalitetsgranskar kursplaner med avseende på överrensstämmelse mellan mål, innehåll, undervisning och examination 
 • granskar kursplaner mot ställda regelverk, formalia och generell utformning
 • rekommenderar uppföljningsområden till GUN

Funktionsbeskrivning KUR

Lärarrepresentanter
Per-Anders Svensson (MA)
Magnus Nilsson (SJÖ)
Susanna Nordmark (DM)
Daniel Nilsson, från 2023 (SOT)

Inplanerade sammanträdesdatum: 14/9, 2/11 samt 30/11 2022

EFU, FTK:s enhet för forskarutbildning

 • utgör fakultetens beredningsorgan i frågor som rör utbildning på forskarnivå.
 • ledamöter är ämnesansvariga (ämnen med FoU-rätt), ordförande för forskarutbildningen samt en doktorandrepresentant.
 • huvudföredragande är forskningssekreterare och fakultetens handläggare i ärenden som rör utbildningen på forskarnivå.
 • EFU sammanträder normalt två till tre ggr per termin.

Funktionsbeskrivning EFU

Ordförande
Åsa Rydell Blom

Ledamöter
Jeppe Skott (matematikdidaktik)
Danny Weyns (data- och informationsvetenskap)
Michael Strand (FoU-ämnesansvarig kemiteknik)
Carlo Canali (FoU-ämnesansvarig fysik), suppleant

Doktorandrepresentant
Vakant

Huvudföredragande
Gisela Prytz Isgren (fakultetshandläggare)

AN, anställningsnämnden

 • bereder frågor om tillsvidareanställningar och befodran.
 • ledamöter är en lärarrepresentant, en lärarsuppleant (med närvarande - och yttranderätt) och en studentrepresentant. Dessutom adjungeras prefekt och en ämnesföreträdare från aktuell institution för varje enskilt ärende.
 • huvudföredragande är personalkonsult.
 • AN sammanträder normalt varannan vecka.

Funktionsbeskrivning AN

Ordförande
Sven Nordebo

Lärarrepresentanter
Cecilia Holmqvist (IFE)
Martin Kroon (MT)
Mauro Caporuscio (DV)
Anna Jensen (SoT)

Prefekt och en ämnesföreträdare från aktuell institution adjungeras för varje enskilt ärende.

Huvudföredragande
HR-partner

Institutionerna och fakultetskansliet

 • varje institution leds av en prefekt.
 • fakultetskansliet leds av kanslichefen.