Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om arbetsförhållandena för alla medarbetare och studenter. Hur vår arbetsmiljö ska utformas regleras av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy är utgångspunkten för hur arbetsmiljöarbetet vid vårt lärosäte ska bedrivas. I universitetets arbetsmiljöhandbok finns rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Fakultetens arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet vid fakulteten utgår ifrån Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy (pdf).

Fakultetens chefer har fördelats arbetsmiljöuppgifter i enlighet med rutiner i Linnéuniversitetets arbetsmiljöhandbok (pdf) och 6 § AFS 2001:1.

Arbetsmiljögrupp (AMG)

På varje fakultet finns en arbetsmiljögrupp, där chefer och
skyddsombud samverkar kring de arbetsmiljöfrågor som berör fakulteten.

AMG sammanträder fyra gånger per år och ansvarar för att följa upp fakultetens arbetsmiljöarbete. 

AMG består av fakultetens chefer och skyddsombud, och leds av dekan. En av fakultetens HR-partners ingår i AMG. 

Beredningsgrupp

Under 2020 har en beredningsgrupp inrättats, som stöd till AMG.
Beredningsgruppen förbereder mötena i AMG. 
Sammansättning: 
Mari Gerdin, kanslichef (sammankallande)
Hanna Holgersson HR-partner
Jimmy Johansson, prefekt
Björn Pundars, prefekt


Fakultetens skyddsombud:
Pia Palm
Anna Glarner
Magnus Boström