Internrevision

Linnéuniversitetets internrevision är en fristående enhet som rapporterar direkt till universitetsstyrelsen.

Internrevisionen vid Linnéuniversitetet ska bidra till att utveckla universitetets verksamhet och att universitetet når de mål man har satt upp. Internrevisionen har ett objektivt och oberoende förhållningssätt. Det, och en god dialog med berörda parter, tillför universitetets verksamhet ett mervärde och stöd i utvecklingen av en ändamålsenlig intern styrning och kontroll.

Internrevisionen upprättar årligen en revisionsplan, där universitetsstyrelsen beslutar om internrevisionens inriktning.

Organisation

Linnéuniversitetets internrevision är en fristående enhet som rapporterar direkt till universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen har inrättat ett revisionsutskott som ett beredande organ. Internrevisionen är administrativt placerad under rektor. Universitetsstyrelsen beslutar om riktlinjer för internrevisionens verksamhet, som bygger på det nationella regelverket samt internationella principer, International Professional Practice Framework (IPPF).