Ett barn som håller en planta i sina kupade händer.

Kommittén för hållbar framtid

Områdena Lika villkor och Hållbar utveckling ryms båda inom det strategiska området Globala värden - en av fyra hörnstenar i Linnéuniversitetets vision och strategi 2015-2020. FN antog 2015 17 hållbarhetsmål för att möta de globala utmaningar mänskligheten står inför. Målen innefattar allt ifrån miljömässiga frågor såsom livet i hav och på land till sociala frågor såsom fattigdom, hälsa och jämställdhet. Även på nationell nivå betonas att de globala utmaningarna kräver ett brett angreppssätt med en gemensam agenda. Det finns alltså en växande insikt och politisk acceptans för att dessa områden hänger samman och är beroende av varandra. De bör därför inte behandlas som separata fenomen.

Från 2017-01-01 är Lika villkors- och hållbarhetsarbetet vid Linnéuniversitetet organiserat under Kommittén för hållbar framtid. Prorektor Catherine Legrand är ordförande för kommittén. Under 2019 har Marie Sterte och Marie Eriksson varit vice ordföranden. Kommittén för hållbar framtid har arbetsgrupper knutna till sig som arbetar med att genomföra planerade aktiviteter.

Kommitténs uppdrag:

  • Vara rådgivande till universitetsledningen och arbeta på uppdrag av rektor
  • Bevaka och utgöra stöd för verksamhetens arbete med lika villkor och hållbar utveckling
  • Utarbeta förslag till erforderliga styrdokument
  • Utvärdera universitetets arbete med lika villkor och hållbar utveckling
  • Initiera och bereda universitetsövergripande ärenden rörande lika villkor och hållbar utveckling
  • Arbeta genom att utse arbetsgrupper som ledamöterna förväntas delta i

Ledamöternas uppdrag:

  • Bidra till kommitténs arbete genom att medverka i planer och beslut inom verksamhetsområdet
  • Delta i, och i förekommande fall leda, arbetsgrupper för genomförande av beslutade aktiviteter
  • Föra kontinuerlig dialog med fakultetsledningarna
  • Representera sin fakultet samt arbeta för hela universitetets utveckling inom område
lika villkor

 

För allas lika rättigheter och möjligheter

I Plan för lika rättigheter och möjligheter beskrivs det aktiva arbete som Linnéuniversitetet ämnar genomföra i syfte att skapa och vidmakthålla en inkluderande och icke-diskriminerande verksamhet för studenter och medarbetare. Planen har utformats med utgångspunkt i gällande diskrimineringslagstiftning, men även andra lagar, förordningar och politiska mål och handlingsplaner är viktiga att beakta i arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Mer information om vårt stöd och service kring Lika villkor

 

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar hänsyn till hur de påverkar makt(o)balansen mellan kvinnor och män. Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.
Linnéuniversitetets plan för jämställdhetsintegrering tar upp tio problemområden exempelvis karriärvägar inom akademin och könsbundna studieval. Planen har en intersektionell ansats, vilket betyder att planen tar hänsyn till hur kön samverkar med olika diskrimineringsgrunder.

Mer information om jämställdhetsintegrering på Linnéuniversitetet

hållbar utveckling

 

Hållbar utveckling

Vårt arbete med hållbar utveckling utgår ifrån människors delaktighet, kunskap och förståelse, och tar hänsyn till de naturgivna begränsningarna. Det är viktigt för oss att leva som vi lär och att alla som arbetar och studerar på universitetet agerar på ett hållbart sätt i den dagliga verksamheten. Vårt arbete med hållbar utveckling och miljöledning har ambitionen att vara förebyggande och att ständigt utvecklas.

Mer om vårt stöd och service kring hållbar utveckling