Kommittén för samhällelig drivkraft

Kommittén är avvecklad från och med 2021-01-01.

För att driva arbetet med samhällelig drivkraft har rektor beslutat att inrätta en kommitté för samhällelig drivkraft som stöd och beredande organ. Kommittén utgör universitetets ledningsstöd i frågor rörande samhällelig drivkraft.

Kommittén har i uppdrag att

  • Utgöra universitetets ledningsstöd i frågor som berör samhällelig drivkraft
  • Bereda styrdokument och policys för arbetet med samhällelig drivkraft
  • Initiera och bereda universitetsövergripande ärenden rörande samhällelig drivkraft
  • Bevaka och stödja fakulteternas/NLU:s arbete med samhällelig drivkraft
  • Ta fram en årlig verksamhetsplan för arbetet med samhällelig drivkraft
  • Årligen utvärdera universitetets arbete med samhällelig drivkraft

Kommitténs sammansättning

Mandatperiod till och med 2019-12-31

Gränsöverskridande samarbete för att möta samhällsutmaningar

Kommittén för samhällelig drivkraft avsätter under 2018 medel för fakultetsöverskridande projekt. För att kraftfullt kunna svara mot samhällsutmaningar krävs dels samverkan mellan discipliner från flera fakulteter, dels med det omgivande samhället.

I fokus för utlysningen är satsningar som både fungerar kvalitetsdrivande för Linnéuniversitetets verksamhet och möter samhällsutmaningar på ett sätt som förutsätter samverkan med det omgivande samhället – allmänhet, organisationer och näringsliv.

Utlysningen inleddes med en öppen idéworkshop den 12 oktober i Kalmar. I slutet av december beslutades vilka projekt som får medel beviljade.