Skylt

Nämnden för lärarutbildning - NLU

Nämnden har det övergripande ansvaret för lärarprogrammens innehåll och kvalitet, liksom det övergripande ansvaret för verksamheten vid Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Nämnden för lärarutbildning har i uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra Linnéuniversitetets lärarutbildning, dess forskningsbas samt regional samverkan inom förskole- och skolområdet. Nämnden har ett ansvar för samverkan med det omgivande samhället inom sitt sakområde, inkluderat verksamhetsförlagd utbildning. Den har även ansvar för globala värden inom sitt sakområde.