Lärarutbildningskansliet

Lärarutbildningskansliet ansvarar i sin stödfunktion för både ledningsstöd och ett mer utbildningsnära verksamhetsstöd.

Kansliet har cirka 25 medarbetare som i samverkan med fakulteter och centrala avdelningar genomför utredningar och arbetar fram underlag för planering och uppföljning av utbildning, samverkan och forskning inom Linnéuniversitetets lärarutbildning som bedrivs i form av en beställarorganisation. Kansliet tillhandahåller även administrativt stöd för delar av lärarprogrammens genomförande med bland annat VFU-placeringar och studie- och yrkesvägledning. Lärarutbildningsprogrammens kvalitet följs upp och utvecklas genom programråd som arbetar på nämndens och vicerektors uppdrag.