Nämnden för lärarutbildningar

Här hittar du information om nämndens för lärarutbildningars ansvarsområden och sammansättning.

Nämndens ansvar

Nämnden för lärarutbildningar är en beställarnämnd och fattar inom nämndens
ansvarsområde följande beslut som inte kan delegeras vidare:

• strategier och mål inom ramen för universitetets vision
• verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse
• beställning av utbildningsuppdrag samt fördelning av anslagsmedel till
fakulteterna som avser lärarutbildningsprogram och kurser på grundnivå
och avancerad nivå inom lärarutbildningens uppdrag.
• fördelning av anslagsmedel till fakulteterna för forskning och utbildning på
forskarnivå
• styr- och kvalitetsdokument inom nämndens ansvarsområde gällande
utbildningskvalitet
• utbildningsplaner.

(Rektors besluts och delegationsordning LNU 2023/893; gäller fr o m 2024-02-01).

Nämndens sammansättning 2024

Ordförande och vice ordförande

Hanna Palmér, vicerektor, Lärarutbildningen
Linda Fälth, biträdande vicerektor, Lärarutbildningen

Ledamöter
Ian Nicholls, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Ewa Bergh Nestlog, Fakulteten för konst och humaniora
Mattias Lundin, Fakulteten för samhällsvetenskap
Marcus Nilsson, Fakulteten för teknik 

Externa ledamöter
Johan Linder, utredare Sveriges Lärare
Therese Linnér, utbildningschef, Lessebo kommun

Studentrepresentanter
Natalie Svensson
Therese Törnblad
Vakant, doktorandrepresentant

Ersättare
Vakant, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap,
Corina Löwe, Fakulteten för konst och humaniora
Marie Hedberg, Fakulteten för samhällsvetenskap
Vakant, Fakulteten för teknik

Beredningsutskott till nämnden

Beredningsutskottet utgörs av vicerektor, biträdande vicerektor, programrådsledare, utbildningssamordnare, utvecklingsledare, kanslichef, nämndstöd samt studeranderepresentanter/doktorandrepresentant.