Skolsamverkan

Linnéuniversitetet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan.

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän. RUC utgår inte från färdiga mallar utan arbetar flexibelt tillsammans med skolhuvudmän. Kontakta RUC om uppdragsutbildning, forskning inom skolväsendet, nätverk eller annan samverkan.

Årshjul

I detta årshjul visas de olika samverkansytorna som finns kopplade till lärarutbildningen. Du kan även se årshjulet i sin helhet på denna sida.

Kontakter och mer information om NLU:s skolsamverkan

RUC:s webbsida

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen som inleddes 2017. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.
Linnéuniversitetets ULF-verksamhet

Hösten 2021 startade Rektorsprogrammet återigen på Linnéuniversitetet. Genom Rektorsprogrammet stärks ytterligare universitetets samverkan med regionens rektorer.
Rektorsprogrammet vid Linnéuniversitetet

2024 har 23 skolnätverk finansiering från NLU.
RUC gör årligen en sammanställning av nätverkens arbete.
Läs mer om skolnätverken

2018 inrättades en Skolsamordningsgrupp med representanter från fakulteterna. Gruppen träffas minst två gånger per termin och har regelbunden kontakt via mejl och telefon. Gruppen utvecklar det gemensamma arbetet med samverkan och diskuterar exempelvis fakultetsöverskridande skolutvecklingsuppdrag från Skolverket eller från skolhuvudmän.

I gruppen ingår:
FHL: Hanna Wanselin
FEH: Katarina Ellborg
FTK: Katrin Lindwall
FKH: Daniel Bergman
FSV: Eva Särnholm och Henrik Nilsson

Hör gärna av er till oss på RUC om ni har frågor om NLU:s skolsamverkansarbete!
ruc@lnu.se