Portföljledningen

Portföljledningen är ett beredande och rådgivande organ som föreslår rektor och universitetsdirektör att besluta i frågor som berör portföljprojekt inom Linnéuniversitetets projektmodell.

Portföljledningens uppdrag

Portföljledningen föreslår rektor och universitetsdirektören att besluta om:

 • vilka projekt som ska bli portföljprojekt,
 • portföljprojektens projektdirektiv inklusive budget och resurser,
 • godkännande av portföljprojektens slutrapporter, och
 • att vid behov avbryta ett portföljprojekt.
Portföljledningen ska därutöver:
 • göra relevanta medskick till projektägarna/projektledarna baserade på portföljprojektens statusrapporter, och
 • göra relevanta medskick till fortsatt arbete, utifrån portföljprojektens slutrapportering.

Portföljledningen ska ta hänsyn till att utvecklingsprojekt ska prioriteras i förhållande till universitetets mål och strategier, till verksamhetens behov samt till de omvärldsfaktorer och intressenter som påverkar eller ställer krav på universitetets utveckling. Portföljledningen ska löpande bevaka att projektens resultat motsvarar verksamhetens behov och att mottagarna och användarna har tillräckliga förutsättningar att realisera projektens leveranser och effektmål.

Kontakta projektstödet på universitetsledningens kansli via projekt@lnu.se om du vill veta mer om portföljledningens arbete. 

Sammansättning och ledamöter

Portföljledningen har följande sammansättning:

 • universitetsdirektör (ordförande)
 • prorektor
 • förvaltningens avdelningschefer
 • två kanslichefer
 • två dekaner
 • bibliotekschef
 • en studeranderepresentant

Kanslichefer och dekaner roterar med en tvåårig mandatperiod och utses av universitetsdirektören. Studeranderepresentanten sitter på en ettårig mandatperiod och utses av studentkåren.

Natalie Svensson, Linnékåren
Studentrepresentant