Råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet

Vid Linnéuniversitetet har rektor inrättat ett råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet. Rådet hanterar och utreder på rektors uppdrag misstankar om vetenskaplig oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed. Rådets uppdrag är även att stödja forskningsrådet i det systematiska och proaktiva arbetet med god forskningssed och forskningsetiska perspektiv.

Rådet består av fem ledamöter, som utses av rektor. Varje fakultetsområde representeras. Till rådet knyts även juridisk kompetens.

Uppdragsbeskrivning Råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet.

Adjungerad ledamot

Advokat Christian Olofsson