Råd för hållbarhet

Råd för hållbarhet ansvarar för strategier och frågor inom klimatpåverkan, miljöledning, lika villkor och jämställdhet.

Rådets uppdrag

Rektor och universitetsstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetet med hållbarhet. Utöver lagefterlevnad och uppdrag i regleringsbrev och från myndigheter framgår universitetets ambitioner avseende hållbarhet i Vision 2030 och Målsättningar 2025. Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter ålägger universitetet ett miljöledningssystem med tillhörande miljöledningsstyrgrupp. Rektor har även beslutat om ett systematiskt likavillkorsarbete. Varje dekan, prefekt och avdelningschef ansvarar för att systematiskt arbeta med hållbarhetsområdet gentemot utbildning, forskning och medarbetare. Därutöver finns ett samlat ansvar hos vicerektor för hållbarhet.

Vicerektor för hållbarhet ska samordna och utveckla det universitetsgemensamma hållbarhetsarbetet och Rådets huvudsakliga uppdrag är att vara ett stöd i detta arbete. Rådet ska även vara ett stöd i samarbetet med övriga råd och kommittéer där hållbarhetsfrågor knyter an till utbildning, forskning och arbetsmiljö.

Rådet för hållbarhet ska stödja vicerektors arbete med att:

  • samordna det universitetsövergripande strategiska hållbarhetsarbetet
  • stödja och samverka med RUL, FOR och AMK avseende hållbarhetsfrågor
  • tillse att universitetet är organiserat och har verktyg för lagefterlevnad
  • bereda förslag till rektorsbeslut inom hållbarhetsområdet
  • återrapportera till rektor om status på hållbarhetsarbetet

Rådet kan kontaktas via hallbarhet@lnu.se

Sammansättning och ledarmöter 

Rådet för hållbarhet har följande sammansättning:

  • ordförande, vicerektor för hållbarhet
  • studentrepresentation som Linnékåren utser 
  • ledamot från fakultet
  • biträdande universitetsdirektör
  • avdelningschef för HR och STUD

Vicerektor kan vid behov adjungera personer till rådet, knyta projektgrupper eller kan utskott med av rektor fastställda tidsbegränsade uppdrag utses. Till rådet knyts styrgruppen för miljöledning. I samband med rådets inrättande föreslås att en styrgrupp för det systematiska likavillkorsarbetet inrättas, vilken också knyts till rådet. Styrgruppens uppdrag regleras i eget beslut. Rådet kan vid behov adjungera ledamöter från projektgrupper, utskott eller styrgrupper.

Fakultet lämnar förslag på två ledamöter som möter kriterierna: ingår i fakultetens ledning, har mandat samt har kompetens/erfarenhet inom grön hållbarhet och/eller jämställdhet och likavillkor. Vicerektor för hållbarhet tillser att sammansättningen blir kompetens- och könsmässigt jämn.

Ledamöter

Gunlög Fur, ordförande

Susanne Ackum, Christine Tidåsen, (fram till 31/12-22) FEH

Evalill Nilsson, FHL

Jörgen Bruhn, FKH

Marie Hedberg, FSV

Jörgen Forss, FTK

Marie Brorson, avdelningschef studerande avdelningen

Marianne Johansson Hellström,  avdelningschef HR

Thorbjörn Nilsson, biträdande UD

vakant, Linnékåren

Ständigt adjungerade

Ordförande i Styrgruppen för miljöledningssystem, Jörgen Forss

Ordförande i Styrgruppen för systematiska likavillkorsarbetet, Åsa Blom

Rådets sammanträden 

Rådet sammanträder 3 gånger per termin. 

Kommande möten

18 oktober

7 december

21 december

 

 

Styrgruppen för miljöledningssystem

Ordförande Jörgen Forss

Beslut om Styrgrupp för miljöledningssystemet

Styrgruppen för systematiskt lika villkorsarbete

Ordförande Åsa Blom