Rådet för hållbarhet

Rådet för hållbarhet ansvarar för strategier och frågor inom klimatpåverkan, miljöledning, lika villkor och jämställdhet.

Rådets uppdrag

Rektor och universitetsstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetet med hållbarhet. Utöver lagefterlevnad och uppdrag i regleringsbrev och från myndigheter framgår universitetets ambitioner avseende hållbarhet i Vision 2030 och Målsättningar 2025. Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter ålägger universitetet ett miljöledningssystem med tillhörande miljöledningsstyrgrupp. Rektor har även beslutat om ett systematiskt likavillkorsarbete. Varje dekan, prefekt och avdelningschef ansvarar för att systematiskt arbeta med hållbarhetsområdet gentemot utbildning, forskning och medarbetare.

Rådets huvudsakliga uppdrag är att samordna och utveckla det strategiska universitetsgemensamma hållbarhetsarbetet. Rådet ska även vara ett stöd i samarbetet med övriga råd och kommittéer där hållbarhetsfrågor knyter an till utbildning, forskning och arbetsmiljö.

Rådet för hållbarhet (RFH) ska:

  • samordna det universitetsövergripande strategiska hållbarhetsarbetet
  • stödja och samverka med RUL, FOR och AMK avseende hållbarhetsfrågor
  • tillse att universitetet är organiserat och har verktyg för lagefterlevnad
  • bereda förslag till rektorsbeslut inom hållbarhetsområdet
  • återrapportera till rektor om status på hållbarhetsarbetet

Rådet kan kontaktas via hallbarhet@lnu.se