Rådet för utbildning och lärande

Från och med 1 april 2018 ansvarar rådet för utbildning och lärande för frågor om utbildningsutbud och utbildningskvalitet. Ordförande i rådet är Niklas Ammert.

Rådet för utbildning och lärande ska på rektors uppdrag samordna det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet. Samordningen innebär att koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda till rektorsbeslut. Rådets uppdrag inkluderar all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Rådet ska även samordna och utveckla universitetets högskolepedagogiska arbete.
Rådet för utbildning och lärande har följande övergripande uppdrag:

  • Förnya, utveckla, prioritera och profilera av utbildningsutbud
  • Utveckla och driva det högskolepedagogiska arbetet
  • Bereda styr- och kvalitetsdokument inom utbildningsområdet inför
  • Rektorsbeslut
  • Samordna och utveckla universitetets övergripande arbete med utbildningskvalitet

Rådet för utbildning och lärande har följande sammansättning:

  • En pro/vicerektor är ordförande
  • En ledamot från vardera fakulteten/NLU
  • Två studeranderepresentanter

Till rådet kan projektgrupper eller utskott som utses av rektor för fasta eller tidsbegränsade uppdrag, knytas .