Rådet för utbildning och lärande

Rådet för utbildning och lärande ansvarar för frågor om utbildningsutbud och utbildningskvalitet.

Rådets uppdrag

Rådet för utbildning och lärande ska på rektors uppdrag samordna det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet. Samordningen innebär att koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda till rektorsbeslut. Rådets uppdrag inkluderar all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Rådet ska även samordna och utveckla universitetets högskolepedagogiska arbete.
Rådet för utbildning och lärande har följande övergripande uppdrag:

 • övergripande samordna strategiska utbildningsfrågor av universitetsövergripande karaktär,
 • samordna och utveckla universitetets kvalitetssystem avseende utbildning,
 • utgöra en arena för diskussioner om universitetets utbildningsutbud,
 • föreslå prioriteringar av universitetets gemensamma högskolepedagogiska arbete inför beslut i biblioteksstyrelsen,
 • föreslå prioriteringar gällande marknadsföringsinsatser avseende utbildningsutbudet.

Rådet identifierar och samordnar prioriterade utvecklingsområden.

Rådet för utbildning och lärande kan kontaktas via rul@lnu.se.

Sammansättning och ledamöter

Rådet för utbildning och lärande har följande sammansättning:

 • en ordförande, utses av rektor
 • en vice ordförande med ansvar för frågor avseende utbildningskvalitet (utses bland ledamöterna av ordföranden),
 • en ledamot från vardera fakultet resp. NLU, utses av rektor efter förslag från fakultet och NLU (ledamot ska vara dekan, prodekan, vicedekan för utbildning eller motsvarande),
 • en ledamot från universitetsförvaltningen, utses av rektor efter förslag från universitetsdirektören,
 • två studentrepresentanter (utses i enlighet med studentkårsförordningen (2009:769).

Ledamöter

Niklas Ammert, ordförande

Stephan Reinhold, FEH

Kristiina Heikkilä, FHL

Anders Åberg, FKH

Marie Hedberg, FSV, vice ordförande

Jörgen Forss, FTK

Linda Fälth, NLU

Siman Ivarsson, Linnékåren

Natalie Svensson, Linnékåren

Adjungerade

Ordförande i Forskarutbildningsutskottet, Anna-Liisa Närvänen

Sektionschef för Sektion högskolepedagogik, Linda Reneland-Forsman

Rapporter 

Strategiska medel för utveckling av utbildningsutbud och pedagogik utlystes i två omgångar 2020 och 2021, och samtliga 25 projekt slutrapporterades på RUL:s sammanträde 2023-01-30.

Exempel på satsningar som beviljades medel var:

 • utveckling av masterprogram i hälsovetenskap
 • framtagande av kurs Klimatnödlägesstudier
 • utveckling av ämneslärarutbildning i företagsekonomi
 • Klassrum 2.0 - simuleringar i lärarutbildning för hållbart lärarskap

Samtliga slutrapporter och en sammanställning finns här. Verksamheten uppmuntras att använda de samlade erfarenheterna i det egna utvecklingsarbetet.

Rådets sammanträden

Rådet sammanträder 3 gånger per termin.

Sammanträdesdatum 2024: 7/2, 10/4, 5/6, 23/9, 14/11, 9/12.