Rådet för utbildning och lärande

Rådet för utbildning och lärande ansvarar för frågor om utbildningsutbud och utbildningskvalitet.

Rådets uppdrag

Rådet för utbildning och lärande ska på rektors uppdrag samordna det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet. Samordningen innebär att koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda till rektorsbeslut. Rådets uppdrag inkluderar all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Rådet ska även samordna och utveckla universitetets högskolepedagogiska arbete.
Rådet för utbildning och lärande har följande övergripande uppdrag:

 • Förnya, utveckla, prioritera och profilera av utbildningsutbud
 • Utveckla och driva det högskolepedagogiska arbetet
 • Bereda styr- och kvalitetsdokument inom utbildningsområdet inför rektorsbeslut
 • Samordna och utveckla universitetets övergripande arbete med utbildningskvalitet

Rådet identifierar och samordnar prioriterade utvecklingsområden.

Rådet för utbildning och lärande kan kontaktas via rul@lnu.se.

Sammansättning och ledamöter

Rådet för utbildning och lärande har följande sammansättning:

 • En pro/vicerektor är ordförande
 • Två studentrepresentanter 
 • En ledamot från vardera fakultet/NLU (utses av rektor efter förslag från fakulteterna och bör i första hand vara dekan eller prodekan)

Ledamöter

Niklas Ammert, ordförande

Stephan Reinhold, FEH

Kristiina Heikkilä, FHL

Anders Åberg, FKH

Marie Hedberg, FSV

Jörgen Forss, FTK

Hanna Palmér, NLU

Natalie Svensson, Linnékåren

Miriam Parkkinen, Linnékåren

Ständigt adjungerade

Ordförande i Kvalitetsutskottet, Brita Johansson-Cederblad

Ordförande i Forskarutbildningsutskottet, Anna-Liisa Närvänen

Sektionschef för Sektion högskolepedagogik, Linda Reneland-Forsman

Rapporter 

Strategiska medel för utveckling av utbildningsutbud och pedagogik utlystes i två omgångar 2020 och 2021, och samtliga 25 projekt slutrapporterades på RUL:s sammanträde 2023-01-30.

Exempel på satsningar som beviljades medel var:

 • utveckling av masterprogram i hälsovetenskap
 • framtagande av kurs Klimatnödlägesstudier
 • utveckling av ämneslärarutbildning i företagsekonomi
 • Klassrum 2.0 - simuleringar i lärarutbildning för hållbart lärarskap

Samtliga slutrapporter och en sammanställning finns här. Verksamheten uppmuntras att använda de samlade erfarenheterna i det egna utvecklingsarbetet.

Rådets sammanträden

Rådet sammanträder 3-4 gånger per termin.

Sammanträdesdatum ht-23: 13/9, 8/11, 11/12.