Rådet för utbildning och lärande

Rådet för utbildning och lärande ansvarar för frågor om utbildningsutbud och utbildningskvalitet.

Rådets uppdrag

Rådet för utbildning och lärande ska på rektors uppdrag samordna det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet. Samordningen innebär att koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda till rektorsbeslut. Rådets uppdrag inkluderar all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Rådet ska även samordna och utveckla universitetets högskolepedagogiska arbete.
Rådet för utbildning och lärande har följande övergripande uppdrag:

  • Förnya, utveckla, prioritera och profilera av utbildningsutbud
  • Utveckla och driva det högskolepedagogiska arbetet
  • Bereda styr- och kvalitetsdokument inom utbildningsområdet inför rektorsbeslut
  • Samordna och utveckla universitetets övergripande arbete med utbildningskvalitet

Rådet kan kontaktas via rul@lnu.se.

Sammansättning och ledamöter

Rådet för utbildning och lärande har följande sammansättning:

  • En pro/vicerektor är ordförande
  • Två studentrepresentanter
  • En ledamot från vardera fakultet/NLU (utses av rektor efter förslag från fakulteterna och bör i första hand vara dekan eller prodekan)

Ledamöter

Niklas Ammert, ordförande

Katarina Zambrell, FEH

Kristiina Heikkilä, FHL

Anders Åberg, FKH

Marie Hedberg, FSV

Jörgen Forss, FTK

Hanna Palmér, NLU

Jessica Hagström, Linnékåren

Martin Thysell, Linnékåren

Ständigt adjungerade

Ordförande i Kvalitetsutskottet, Brita Johansson-Cederblad

Ordförande i Forskarutbildningsutskottet, Anna-Liisa Närvänen

Sektionschef för Sektionen för högskolepedagogik, Linda Reneland-Forsman

Rådets sammanträden

Rådet sammanträder 3-4 gånger per termin.