Forskarutbildningsutskottet

Forskarutbildningsutskottet utgör ett stöd till Rådet för utbildning och lärande och arbetar på rådets uppdrag med fokus på utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsutskottet inrättades 2018. Det ersätter den tidigare expertgruppen för forskarutbildning, vilken inrättades 2015 som ett stöd för universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå.   

I forskarutbildningsutskottets uppdrag ingår att inom utbildning på forskarnivå:

  • samordna och vidareutveckla universitetets arbete med utbildningskvalitet, kvalitetssäkring och pedagogiskt utvecklingsarbete
  • vara beredande och rådgivande vid revidering av universitetsövergripande policy- och regeldokument
  • utgöra en resurs till fakulteter och universitetsledning i samband med kvalitetsutvärderingsarbeten
  • arbeta med bevakning och analys av området såväl nationellt som internationellt.

Utskottets sammansättning

Utskottet är sammansatt av en ledamot från vardera fakultet, varav en utses som ordförande, samt en studentrepresentant.

Ledamöter

David Brunt, FHL, ordförande

Gunilla Byrman, FKH

Carlo Canali, FTK

Peter Karlsudd, FSV

Saara Taalas, FEH

Ständigt adjungerad: representant från forskningssekreterarnätverket

 

Utskottets sammanträden

Utskottet sammanträder 2-3 gånger per termin

  • Mötestider våren 2020: 27 februari, 16 mars, 11 maj