Studenter

Finansiering av universitetsgemensamma doktorandkurser

För att stärka doktorandernas tillgång till kurser har Linnéuniversitetet nu öppnat för möjligheten att finansiera doktorandkurser av gemensamt intresse med universitetsgemensamma medel. Syftet är att öka framförhållningen i planeringen av doktorandernas utbildning och skapa en mer rättvis fördelning av kurskostnaderna för kurser av gemensamt intresse. Ansvaret för att planera, besluta om, bemanna och genomföra kurserna ligger fortsatt hos fakulteten.

Fakulteterna är nu inbjudna att lämna in förslag på kurser som är av gemensamt intresse för Linnéuniversitetets doktorander. Dessa kurser riktat sig till doktorander inom alla fakultetsområden och uppfyller de generella krav som ställs på doktorandkurser.

Ansökningarna granskas av forskarutbildningsutskottet enligt fastställda kriterier. Kursansvarig eller annan representant från fakulteten kan vid behov bjudas in till ett beredningsmöte för att presentera kursen. Baserat på granskningen lämnar utskottet förslag på universitetsgemensamma kurser till rektor, som fattar beslut om urval, tidsplan och finansiering.

Ansökan ska vara Linnéuniversitetets forskarutbildningsutskott tillhanda senast den 1 april 2024 och skickas till rul@lnu.se. Efter beredning av forskarutbildningsutskottet och på förslag från rådet för utbildning och lärande fattar rektor beslut om universitetsgemensamma kurser för perioden september 2024-december 2026.

Eventuella frågor kan ställas till rul@lnu.se.

Av ansökan ska framgå (se mall):

 1. Motivering av hur kursen uppfyller uppsatta kriterier för universitetsgemensamma kurser.
 2. Kursens tidsplan för perioden 1 september 2024–31 december 2026. Ange hur ofta kursen ges, tex 1 gång per termin, 1 gång per läsår, vartannat år, var tredje år.
 3. Kursbeskrivning som uppfyller krav i Lokala regler för utbildning på forskarnivå.
 4. Universitetet ersätter kurser med ett takbelopp på 125 000 kr per kurstillfälle. Om kursens budget överskrider takbeloppet faller den överskridande kostnaden på fakulteten.
 5. Att ansökan om universitetsgemensam kurs tillstyrks av dekan.

Kriterier för universitetsgemensamma kurser

Urvalet baseras på en bedömning av följande kriterier:

 • Att kursens innehåll är relevant för doktorander inom alla fakultetsområden.
 • Att kursen tydligt kan kopplas till relevanta examensmål för forskarutbildning.
 • Att kursen förväntas få ett brett doktorandunderlag med ett tillräckligt stort antal sökande. Detta visas genom en behovsinventering.
 • Att kursen ges på engelska.
 • Att kursen har en motiverad och rimlig budget.
 • Att kursplanering, budget och genomförande är förankrat på fakulteten och att fakulteten står bakom ansökan.
 • Att kursbeskrivningen uppfyller krav i Lokala regler för utbildning på forskarnivå.