studenter i fågelperspektiv

Undervisa tillgängligt

Som lärare är det viktigt att du tänker på att det kan finnas studenter med olika typer av funktionsnedsättningar. De flesta funktionsnedsättningar syns inte och du behöver därför så långt som möjligt försöka undervisa på ett tillgängligt sätt. Alla studenter drar nytta av att undervisningen är tillgänglig.

Att undervisa tillgängligt

Det finns flera saker du som lärare kan göra för att göra din undervisning tillgänglig. Det handlar inte om att sänka nivån på undervisningen utan om att anpassa den så att alla studenter kan tillgodogöra sig den. Det som är bra för studenter med funktionsnedsättning är bra för alla studenter. Det är viktigt att skapa stödstrukturer av olika slag för studenterna. Detta kan vara:

Pedagogiskt stöd vid Linnéuniversitetet

Dina skyldigheter som lärare

I samband med examination ska du som examinerande lärare utgå från Linnéuniversitetet lokala regler om examination:

"Student med funktionsnedsättning ska erbjudas anpassade men så likvärdiga förutsättningar som möjligt som övriga studenter för att genomföra examinationen. Examinator beslutar efter samråd med samordnare för studenter med funktionsnedsättning om anpassad eller alternativ examination."

Källa: Linnéuniversitetet (2020). Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå. s. 7.

”I samråd med studenten” innebär att studenten måste uppvisa sitt besked om stöd, vilket är utfärdat av samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Om studenten uttrycker behov av hjälp eller stöd till följd av svårigheter på grund av funktionsnedsättning är det bra om du som lärare hänvisar studenten till samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

I samband med tentamen

I samband med salstentamen måste examinerande lärare fatta beslut om studentens rekommenderade anpassningar. Anmälan av anpassningar sker digitalt genom systemet salstentamen.lnu.se.

Sök pedagogiskt stöd

Studenter i behov av pedagogiskt stöd kan ansöka om detta i ett administrativt system som heter Nais. I ansökan måste studenten bifoga ett intyg som styrker en varaktig funktionsnedsättning. När samordnaren tagit emot ansökan kontaktas studenten för att boka ett kartläggande samtal. Utifrån ansökan och samtal kan samordnaren sedan utfärda ett besked om stöd.

Läs mer om pedagogiskt stöd vid Linnéuniversitetet

Pedagogiskt stöd

Bra att veta

Studenter som upplever lässvårigheter kan få använda talboksstöd via Legimus. Mer information finns på Universitetsbibliotekets hemsida och hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Alla studenter och personal på Linnéuniversitetet får kostnadsfritt använda sig av språkstödsprogram, talsyntesen ClaroRead och stavningskontrollen StavaRex och SpellRight.