Rekrytering dekaner och prodekaner 2020

Linnéuniversitetet gjorde i början av 2020 en gemensam utlysning av uppdragen som dekan och prodekan för samtliga fem fakulteter för en gemensam period, 2021-2025. Här publiceras information om processen som beräknas pågå under 2020.

Linnéuniversitetet gjorde i början av 2020 en gemensam utlysning av fem uppdrag som dekan respektive prodekan för perioden, 2021-2025. Förutom dekanens uppdrag som högsta ledning för fakulteten, har de en viktig roll i Linnéuniversitetets ledningsfunktion och i arbetet i en gemensam ledningsgrupp vilket en gemensam rekryteringsprocess ska stärka.

Beslut om ledningspersoner 

Från 1 januari 2021 finns följande personer i Linnéuniversitetet och fakulteternas ledning:  

 • Ekonomihögskolan: Susanne Ackum, dekan
 • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Ian Nicholls, dekan
 • Fakulteten för konst och humaniora: Hans Sternudd, dekan
 • Fakulteten för samhällsvetenskap: Daniel Alvunger, prodekan och tillförordnad dekan.
 • Fakulteten för teknik: Jesper Andersson dekan, Åsa Rydell Blom, prodekan
 • Nämnden för lärarutbildningen: Hanna Palmér, prodekan och tillförordnad dekan.

Daniel Alvunger har fungerat som dekan för nämnden för lärarutbildningen med Hanna Palmér som prodekan under 2020. Från 1 januari övergår Daniel Alvunger som tillförordnad dekan på fakulteten för samhällsvetenskap. I och med det träder Hanna Palmér in som tillförordnad dekan på nämnden för lärarutbildning.

Uppdragen som dekan gäller för perioden 1 januari 2021 och som längst till 31 december 2024, utom Hans Sternudds uppdrag som gäller under två år. Hanna Palmérs uppdrag som tillförordnad dekan gäller under 2021. Daniel Alvungers uppdrag som tillförordnad dekan gäller under det första halvåret 2021. Tillsättningarna förhandlades vid MBL 15 december.

Tidsplan

Dekan

 • Slutet av januari: Information PO, Kanslichef tar fram förslag på nomineringsgrupp, beslut profil, klart med rekryteringsfirma, ta fram kommunikationsplan, ta fram annons
 • 3 februari Beslut nomineringsgrupp
 • 24 februari-13 april Utlysning
 • Början av mars Förslag på och beslut om rekryteringsgrupp  
 • April Urval och intervjuer (nomineringsgrupp)
 • Maj-september Urvalsarbete med bl a intervjuer och referenstagning
 • Oktober-december Förhandling och beslut. Processen fortsätter med ytterligare en extern sökande på fakulteten för teknik.
 • Januari 2021 Fakulteten för samhällsvetenskap kommer att få en tillfällig lösning för början av nästa år. 

Prodekan

 • 24 november information enligt mbl
  Genomgång av process och annons vid mbl.
 • 25 november till 9 december utlysning
  Uppdraget annonseras via på lnu.se

  Efter ansöknings- och nomineringstidens slut löper processen enligt fakultetens egen tidplan uifrån förljande tidsperioder:

 • 10 december till 29 januari urval och intervju
  Nomineringsgrupper gör urval och intervjuar aktuella kandidater. Personalorganisationer erbjuds att intervjua aktuella kandidater.
 • 30 januari  (senast) Kanslichef lämnar förslag på prodekan till rektor
  Förslag till rektorsbeslut bereds inför utskick till mbl 
 • 16 februari (senast) förhandling enligt mbl
 • 27 februari (senast) rektor utser ny prodekan

FAQ    

Mer information om processen

Välkommen att kontakta biträdande universitetsdirektör Thorbjörn Nilsson som  samordnar processen på central nivå eller fakulteternas kanslichefer som är fakulteternas kontaktpersoner: 

Ekonomihögskolan, Jimmy Rudelius 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Emma Vestberg

Fakulteten för samhällsvetenskap Marie Hedberg

Fakulteten för konst och humaniora Ulrika Bengtsson-Verde

Fakulteten för teknik Mari Gerdin