Universitetets ledning

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor, två vice rektorer, universitetsdirektören och rektorsråd.

Linnéuniversitetets ledning består av:

  • rektor
  • prorektor
  • två vicerektorer
  • universitetsdirektör
  • rektorsråd

Ledningen arbetar i två ledande grupper tillsammans med andra ledande personer ur organisationen:

Rektor

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. 

Linnéuniversitets rektor under mandatperioden 1 oktober 2017 till och med 30 september 2023 är Peter Aronsson.

Prorektor

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år.  Prorektor är rektors ställföreträdare.

Universitetsdirektör

Universitetsdirektör är Therése Iveby Gardell. Universitetsdirektören ansvarar under rektor för universitetets administration samt för de uppgifter som gäller för den för universitetet gemensamma förvaltningsorganisationen.

Vicerektorer

Två vicerektorer är utsedda av rektor:

  • Niklas Ammert är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning och lärande.

  • Ann-Charlotte Larsson är vicerektor med särskilt ansvar för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft

Rektorsråd

Rektorsrådet bereder och driver främst rektors frågor samt har ett samordningsansvar inom universitetsledningen.

Närmaste händelserna kring universitetsledningen