Rekrytering dekaner och prodekaner 2020

Linnéuniversitetet gör en gemensam utlysning av uppdragen som dekan och prodekan för samtliga fem fakulteter för en gemensam period, 2021-2025. Här publiceras information om processen som beräknas pågår under 2020.

Linnéuniversitetet gör en gemensam utlysning av fem uppdrag som dekan respektive prodekan för perioden, 2021-2025. Förutom dekanens uppdrag som högsta ledning för fakulteten, har de en viktig roll i Linnéuniversitetets ledningsfunktion och i arbetet i en gemensam ledningsgrupp vilket en gemensam rekryteringsprocess ska stärka.

Processen i korthet

Kanslicheferna har tagit fram förslag på nomineringsgrupp som har beslutats av rektor, profil för sökande har beslutats och HR tar fram annons. Uppdragen kommer att utlysas under 24/2-13/4. Nomineringsgrupperna kommer att göra de första intervjuerna, eventuellt kommer fakulteterna även att bjuda in till hearing av sina respektive kandidater, välja ut 2-3 kandidater som sedan går vidare till en central rekryteringsgrupp.

Under maj förväntas rekryteringsgruppen ha max 15 kandidater som har tackat ja till att gå vidare i processen (namnen har blivit offentliga), genomföra intervjuerna och ge förlag till rektor för beslut. De nya dekanerna  involveras i beslut om respektive prodekan.

Tidsplan (uppdaterad 6 april)

 • Slutet av januari: Information PO, Kanslichef tar fram förslag på nomineringsgrupp, beslut profil, klart med rekryteringsfirma, ta fram kommunikationsplan, ta fram annons
 • 3 februari  Dekan: Beslut nomineringsgrupp
 • 24 februari-13 april Dekan: Utlysning
 • Början av mars Dekan: Förslag på och beslut om rekryteringsgrupp  
 • Mars– april  Prodekan: Nomineringsförfaranden samt extern utlysning
 • April Dekan: Urval och intervjuer (nomineringsgrupp)
 • Maj/juni Dekan: Intervjuer, referenstagning, förhandling, beslut, hearing
 • Maj – augusti  Prodekan: Nomineringsgruppen tar fram kandidater
 • Augusti/september  Prodekan: Intervjuer, referenstagning, förhandling, beslut

FAQ         

Varför gör vi detta?

Förutom dekanens uppdrag som högsta ledning för fakulteten, har de en viktig roll i Linnéuniversitetets ledningsfunktion och i arbetet i en gemensam ledningsgrupp vilket en gemensam rekryteringsprocess ska stärka.

Vem gör vad?

Det är rektor som ansvarar för rekryteringen.

 • Biträdande universitetsdirektör och biträdande HR-chef samordnar processen på central nivå.
 • Kanslicheferna på respektive fakultet samordnar arbetet på fakultetsnivå med stöd av fakultetens HR-partner. Kanslichefen har inledningsvis i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram förslag på en nomineringsgrupp till rektor. Därefter blir kanslichefen tillsammans med HR-partnern ett stöd för nomineringsgruppen. Kanslichefen blir även fakultetens kontaktperson under hela processen.  
 • Nomineringsgrupp för respektive fakultet utses av rektor. Den ska bestå av interna och externa representanter. Gruppens främsta uppdrag är att identifiera och uppmana goda kandidater att lämna in intresseanmälningar. I deras uppdrag ligger även att genomföra första intervju med 2-3 av kandidaterna och välja ut kandidat som tillfrågas att gå vidare till omgång två. Nomineringsgruppen leder och genomför på egen hand rekrytering av prodekan där förslag lämnas för beslut av rektor i samråd med tilltänkt dekan. Enligt den beslutade processen bör representanterna i första hand hämtas från akademin, med tanke på nomineringsgruppens uppdrag.
 • En rekryteringsfirma anlitas för att identifiera lämpliga kandidater, ta emot intresseanmälningarna och hålla i den inledande kommunikationen med kandidaterna.

Vilket mandat har nomineringsgruppen?

Nomineringsgruppens uppdrag är att söka upp och motivera kandidater att söka uppdragen.

Vad gör en dekan?

Dekan ingår i universitetets ledningsgrupp och bidrar där till samordning, utvecklingsarbete och att de gemensamma målen för verksamheten uppfylls. Förmågan att framgångsrikt samspela i ledningsarbete är starkt meriterande. Dekan har därutöver ansvar för att leda och utveckla fakultetens verksamhet inom utbildning och forskning samt att samverka med viktiga externa intressenter. Dekan har ett övergripande ansvar för fakultetens verksamhet inkluderande det övergripande arbetsgivaransvaret för fakultetens medarbetare och det personella ansvaret för samtliga direkt underställda chefer på fakulteten. Vidare är dekan ansvarig för fakultetens ekonomi. I arbetsgivarrollen har dekan ansvar för den övergripande arbetsmiljön inom fakulteten samt att gällande lagar, förordningar, övriga regler samt interna policyer och avtal följs.

Dekans besluts- och delegationsbefogenheter regleras i rektors besluts- och delegationsordning. Generellt fattar dekan beslut i alla ärenden inom fakultetens ansvarsområde, där beslutsfattande inte är reglerat i högskoleförordningen eller som inte beslutas av fakultetsstyrelsen eller rektor och som inte av rektor delegerats till annan person eller annat organ. Dekanens arbete sker i nära samarbete med fakultetsstyrelsen, där dekan är ordförande. Fakultetsstyrelsen fattar beslut om fakultetens verksamhetsplan och budget samt övergripande innehållsliga frågor och ärenden av verksamhetsinriktad karaktär.

Vad gör en prodekan?

Dekanens ställföreträdare benämns prodekan. Uppdraget som prodekan innebär att ersätta dekan vid dennes frånvaro. Prodekan kan även, på uppdrag av dekan, ha det direkta ansvaret för vissa delar av uppdraget.

Vilka kvalifikationer ska sökande ha?

För att vara behörig att utses som dekan och prodekan ska personen vara behörig för anställning som universitetslektor. I normalfallet krävs professorskompetens inom relevant ämne. Erfarenhet av ledningsuppdrag, t ex som prefekt, är av stor vikt. Visad förmåga att arbeta visionärt och strategiskt i akademisk verksamhetsutveckling är av stor betydelse. God erfarenhet av forskningsledning och utbildning på forskar-, avancerad nivå samt grundnivå är också av stor vikt. Uppdraget att leda och utveckla verksamhet och personal kräver gedigen akademisk erfarenhet, visad god organisationsförmåga och erfarenhet av samverkan.

Dessutom krävs personlig lämplighet för ledarskapsuppdrag: integritet, mognad, god självkännedom, förmåga att kommunicera och entusiasmera, skapa och behålla goda relationer, hantera konflikter, förmåga att se och tillvarata mångfald, förmåga att bedriva ett ledarskap så att klimatet präglas av öppenhet, lyhördhet, tillit och kreativitet, förmåga att delegera samt förmåga att fatta beslut.

En dekan bör ha ett etablerat nätverk inom den akademiska världen och gärna också inom andra samhällssektorer som är relevanta för fakultetens verksamhet.

Varför söker vi även externt – har vi inte kompetenta kandidater inom organisationen?

Vi behöver stärka Linnéuniversitetets strategiska arbete i ledningsgruppen. För att hitta de bästa kandidaterna till fakulteternas ledningar OCH skapa en stark, dynamisk ledningsgrupp  går vi mot traditionen och öppnar uppdragen för kompetenta ledarkandidater från ett bredare urval

Mer information om processen

Välkommen att kontakta biträdande universitetsdirektör Thorbjörn Nilsson som  samordnar processen på central nivå eller fakulteternas kanslichefer som är fakulteternas kontaktpersoner: 

Ekonomihögskolan, Jimmy Rudelius 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Emma Vestberg

Fakulteten för samhällsvetenskap Marie Hedberg

Fakulteten för konst och humaniora Ulrika Bengtsson-Verde

Fakulteten för teknik Mari Gerdin