Tankesmedja Linné

Förväntningarna på universiteten är större än någonsin samtidigt som villkoren för forskning och lärande ändras mycket snabbt. En del i hur Linnéuniversitetet möter detta är inrättandet av Tankesmedja Linné.

Tankesmedja Linné ska ge ett fortlöpande kunskapsbaserat stöd för universitetets utveckling och ska ge inspel som ger vägledning för lärosätets möjligheter att utveckla ett gott ledarskap, en dynamisk organisation och frigöra medarbetarnas kunskap och kreativitet i universitetets insatser för en god samhällsutveckling och en hållbar framtid i en omgivning av gränslös kunskapstillväxt.

Tankesmedjan ska samla och nyttja en del av det kunnande som Linnéuniversitetets professorer har på områden av betydelse för lärosätets utveckling. Dessa inspel ska spridas och bidra till utveckling av akademi och verksamhetsstöd. 

Bakgrund

Förhoppningarna på samtliga universitet är större än någonsin samtidigt som villkoren för forskning och lärande ändras mycket snabbt. Linnéuniversitetet behöver därför orientera sina insatser för att göra bästa tänkbara insats för framtidens samhälle.

Sammansättning

Professorer med förordnande vid universitetet har givits möjlighet att anmäla intresse att delta i Tankesmedjan. Utifrån inkomna intresseanmälningar har rektor tagit fram ett förslag på sammansättning. Gruppen tillsätts av rektor på två år, med möjlighet till förlängning. Rektor utser en sammankallande. 

Gruppen rapporterar till rektor och har stöd av en kommunikatör för att tillgängliggöra sina rapporter för hela universitetet. Vid behov adjungeras personer med speciell kompetens.

Vid behov kan personer med speciell kompetens adjungeras.