Inredning - synpunkter

Den 31 januari fick vi in synpunkter på provmöbler från arbetsgrupper, verksamheten, ergonom, skyddsombud och Lokal- och serviceavdelningen.
Synpunkterna har redovisats på de möbelplanscher som fanns i anslutning till provmöblerna.

Förklaring till färgkoder gällande synpunkter på planscherna:
Grön text = positiv kommentar
Orange text = OK men ta hänsyn till xx
Röd text = Inte OK

Kommentaren med svart text beskriver hur vi går vidare.

Möbelpresentation informella lärmiljöer
Möbelpresentation UKE och UKW formella lärmiljöer
Möbelpresentation UKE och UKW arbetsplatser

Vissa generella kommentarer gällande inredning:
- Klädkrokar i vissa rum ingår i husentreprenaden och vissa ska köpas in av LNU i samband med inredning. Samordning pågår.
- Viss armatur ingår i husentreprenaden och viss armatur ska köpas av LNU i samband med inredning. Samordning pågår.
- I princip ej lösa mattor.
- Inredning i förråd - här har vi troligen befintliga hyllor som kan användas.
- Parallellt pågår arbete med inventering av befintlig inredning, på vissa ställen kommer därför möbelförslagen att bytas ut mot befintliga möbler.
- Oklart om hur mycket av i dokumentet redovisade akustikutsmyckningar som behövs/får plats i lokalerna.
Lnu-andagruppen (leds av Catta Torhell och med representanter från de olika fakulteterna samt KOM) har även hanterat frågan om hur respektive verksamhet kan profilera sig.
"Gruppen enades om att föreslå att verksamheter inom Lnu i så stor utsträckning som möjligt använder samma profilering men att element av egen profil kan förekomma som t.ex. att göra en profilvägg i del av miljö som är mer synlig, logga på glasparti/glasdörr (folie) in till verksamheten etc. Vad gäller möbler och inredning så bör den gemensamma färgskalan gälla för flexibilitetens skull och för att inredning ska kunna användas i nya sammanhang vid omflyttningar etc."

Den 2 mars har genomgått skett med de olika arbetsgrupperna och även olika förslag på alternativ där vi önskat nya förslag. En del av de nya förslagen kommer att beställas som provmöbler och arbetsgrupperna m fl kommer att bjudas in att titta på de nya förslagen under mars.

Arbete pågår även med att hitta en struktur för förvaring i de olika arbetsplatskoncepten.

Arbete pågår parallellt med inventering av befintlig inredning. Det kommer att flyttas med en del nyare arbetsstolar, höj- och sänkbara arbetsbord (skivan kommer att bytas ut på en del bord), stolar av en typ vi har många av till grupprum, en del stoppade möbler (flertalet kommer att kläs om) samt en del andra möbler. Befintlig inredning kommer att placeras ut av inredningsarkitekter i samråd med projektledningen.
En möbelpolicy kommer att tas fram som redovisar hur vi kommer att hantera befintliga möbler.