E-plikt - pliktleveranser av elektroniskt material

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material infördes fullt ut i Sverige från 1 januari 2015. Innebörden av lagen är att alla organisationer, som tillgängliggör elektroniskt material för allmänheten, har skyldighet att lämna in exemplar av detta till Kungliga biblioteket, KB: http://www.kb.se/plikt/eplikt/. Lagen ska ses som ett komplement till redan befintlig Lag (1993:1392) om pliktleverans av dokument.

Universitetsbiblioteket har genom ett fördelat uppdrag fått ansvaret att samordna e-pliktleveranser vid lärosätet. Se PDF under rubriken "Beslut om e-plikt vid Linnéuniversitetet".

För ett lärosäte som Linnéuniversitetet innebär hanteringen i praktiken att två primära kategorier material kan identifieras som e-pliktigt och som universitetet har att förhålla sig till:

  1. Forskningspublikationer och forskningsmaterial publicerat i DiVA, till exempel avhandlingar, abstracts, forskningsrapporter, vetenskapliga tidskrifter och working papers, levereras tillsammans med nödvändig metadata automatiskt redan nu till Kungliga Biblioteket. Proceduren är driftsatt vid vårt lärosäte.
  2. Kompletterande material, så kallade egentliga myndighetspublikationer, till exempel promemorior, rapporter, utredningar, vägledningar, anvisningar, utbildnings- och informationsmaterial (kan också vara filmer), kunskapsöversikter med mera levereras av fakultetsorganisationen. Redan idag kan leverans göra via KB:s webbsida för leverans av elektroniskt material, men i nuläget behöver hanteringen diskuteras ytterligare och framför allt samordnas på ett effektivt sätt. Vilket material som omfattas kan i många fall vara svårt att bedöma. Av den anledningen kommer universitetsbiblioteket successivt att bygga upp en kompetens inom e-plikt för att kunna utgöra ett stöd i dessa frågor.