Hantera din e-post rätt

E-post är ofta allmän handling. Vad det innebär och hur du praktiskt ska hantera din e-post för att behandla personuppgifter, offentliga handlingar och sekretessbelagda uppgifter på rätt sätt utifrån lagar och regler kan du läsa om här.

Du som arbetar vid Linnéuniversitetet får vid din anställning ett användarkonto med mejlkonto namn@lnu.se. Eftersom lärosätet är en statlig myndighet berörs din e-post av ett antal lagar och regler som styr hur du får hantera den. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och diarieföring som för pappershandlingar. Läs mer om Informations- och ärendehantering på Medarbetare. Här får du några praktiska råd kring hur du ska hantera din e-post på rätt sätt. 

E-postens innehåll avgör om det är allmän handling

Linnéuniversitetets informationshanteringsplan

I vår informationshanteringsplan hittar du

  • vilka typer av handlingar som ska diarieföras,eller bevaras på annat sätt (exempelvis som uppgift i Ladok eller annat verksamhetssystem)
  • vilka handlingar som får gallras och när

Gallring; att radera exempelvis ett dokument.

Gallringsfrist; anger hur länge ett dokument måste sparas. En gallringsfrist på till exempel 2 år innebär att angiven tidsperiod måste ha passerat innan gallring verkställs.

Planen finns i Klara Dialog och mer stöd finns på Medarbetare.

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och diarieföring som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till eller skickas av personal på Linnéuniversitetet kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte.

Exempel på e-post som kan vara en allmän handling:

  • externt inkommen e-post till Linnéuniversitetet, exempelvis från en student, en myndighet eller en journalist
  • externt utgående e-post från Linnéuniversitetet, som svar på en fråga från en student, en myndighet eller en journalist
  • intern e-post med sakuppgift, det vill säga en uppgift av värde för att avgöra ärendet

Exempel på e-post som inte är en allmän handling:

  • e-post som endast handlar om privata saker
  • utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat arbetsmaterial som skickas under beredningen av ett ärende
  • intern e-post (som inte tillför ett ärende någon sakuppgift, jfr nedan)

Privat e-post kan vara allmän handling – innehållet avgör

Din användning av Linnéuniversitetets e-post ska i första hand ha en anknytning till lärosätets verksamheter, det vill säga utbildning, forskning, förvaltning eller annan verksamhet inom Linnéuniversitetet. Privata e-postmeddelanden är som huvudregel inte att betrakta som allmänna handlingar. E-postmeddelande med privat information, som även innehåller information som hör till verksamheten blir däremot en allmän handling.

Undvik därför

  • att blanda privat information och information om verksamheten i ett och samma meddelande eftersom det då blir en allmänhandling.
  • långa e-posttrådar eftersom alla meddelanden i tråden betraktas som en allmän handling.

Studenters e-post omfattas oftast inte

Offentlighetsprincipen gäller inte för studenters e-postbrevlådor eftersom deras e-post inte utgör en del Linnéuniversitetets allmänna handlingar. Notera dock att e-postmeddelanden som kommer in till Linnéuniversitetet från en student kan omfattas av offentlighetsprincipen och därmed utgör en allmän handling.

För studenter som även är anställda gäller dock samma regler som för anställda i övrigt. E-post som hanteras i egenskap av en anställd ska därför tydligt skiljas från övrig e-post.

Praktiska råd - checklista

Regler och lagar som styr

Linnéuniversitetet är en statlig myndighet vilket innebär att vi omfattas av serviceskyldigheten i förvaltningslagen (2017:900). Den innebär en skyldighet att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda så att hen kan ta till vara sina intressen i frågor inom Linnéuniversitetets verksamhetsområden.

De handlingar som vi hanterar omfattas dessutom av ett antal lagar där offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) rör hanteringen av allmänna handlingar och känsliga uppgifter. Arkivlagen (1990:782) styr vad som ska bevaras och vad som behöver gallras. Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter ska hanteras. E-postregler för Linnéuniversitetet (dnr 2022/291-1.1.1) är vår lokala regel för hur dessa lagar ska tillämpas.