Anläggningar och korttidsinventarier

Definition av anläggningstillgångar

"En tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång."

En anläggningstillgång är en tillgång i företaget som är avsedd att användas under längre tid. Det är alltså motsatsen till omsättningstillgångar som måste bytas ut på grund av försäljning eller förbrukning.

Allmänna krav på anläggningstillgångar

 • Tillgången kontrolleras av myndigheten.
 • Den förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden, vilket skall kunna dokumenteras (tillgången ska ensamt eller i kombination bidra indirekt eller direkt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar för myndigheten).
 • Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas under en längre tid.
 • Tiden varierar från 3 år och uppåt.
 • Motsatsen är omsättningstillgångar.
 • Anläggningstillgångar delas upp i tre kategorier – immateriella, materiella och finansiella tillgångar.
 • Värdet av anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet fördelat över en viss tidsperiod som avser nyttjandeperioden.

Syftet med anläggningsregister

Ge underlag till redovisningen om tillgångarnas anskaffningsvärde och värdeminskning. Det innebär att anläggningsregistret ska visa månatliga avskrivningar, speglar resursförbrukningen (kostnaden) för verksamheten.

Korttidsinventarier

Anskaffningar som inte uppfyller kriterierna för anläggningstillgångar gällande tids- och värdegräns betraktas som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier delas in i stöldbegärliga inventarier och ej stöldbegärliga inventarier.

Inventering

Varje fakultet/avdelning på Linnéuniversitetet ska en gång om året genomföra en fysisk inventering av sina anläggningstillgångar. På varje fakultet samt på IT-avdelningen och Lokal- och serviceavdelningen finns det utsedda inventeringsförrättare som är ansvariga för att inventeringen genomförs och dokumenteras. På förvaltningen är det ekonomen på varje avdelning som ansvarar för detta.

Inventeringen genomförs under perioden maj-juni varje år. Det utförs även en övergripande inventering på hösten men det är inget krav på att den ska vara fysisk.

 • Ekonomiavdelningen skickar ut inventeringslistorna till varje inventeringsförrättare under vecka 19.
 • Inventeringslistorna ska vara insända till ekonomiavdelningen senast under vecka 25 om inget annat är överenskommet.
 • I slutet av november görs ett utskick av inventeringsunderlaget till varje inventeringsförrättare för en övergripande inventering. Underlaget skickas tillbaka till ekonomiavdelningen senast under vecka 50.

Under inventeringen ska följande kontrolleras och genomföras:

 • Stämma av att de anläggningstillgångar som finns i anläggningsregistret är densamma som finns i institutionens/avdelningens ägo.
 • Dokumenterar inventeringen och dess avvikelser samt undertecknar ett inventeringsprotokoll.