Anläggningar och korttidsinventarier

Definition av anläggningstillgångar

"En tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång."

Allmänna krav på anläggningstillgångar

 • Tillgången kontrolleras av myndigheten.
 • Den är ett resultat av en inträffad ekonomisk händelse.
 • Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och har en ekonomisk livslängd på minst 3 år.
 • Den förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden, vilket skall kunna dokumenteras (tillgången ska ensamt eller i kombination bidra indirekt eller direkt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar för myndigheten).

Syftet med anläggningsregister

 • Att ge underlag till redovisningen vad avser tillgångarnas anskaffningsvärde och värdeminskning. Det innebär att anläggningsregistret skall initiera månatliga avskrivningar, vilka skall spegla resursförbrukningen (kostnaden) för verksamheten.
 • Syftet med anläggningsregistret är att ge en helhetsbild och en rättvisande redovisning av universitetets alla aktuella anläggningstillgångar.

Korttidsinventarier

Anskaffningar som inte uppfyller kriterierna för anläggningstillgångar gällande tids- och värdegräns betraktas som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier delas in i stöldbegärliga inventarier och ej stöldbegärliga inventarier.

Inventering

Varje fakultet/avdelning på Linnéuniversitetet ska en gång om året genomföra en fysisk inventering av sina anläggningstillgångar. På varje fakultet samt på IT-avdelningen och Lokal- och serviceavdelningen finns det utsedda inventeringsförrättare som är ansvariga för att inventeringen genomförs och dokumenteras. På förvaltningen är det ekonomen på varje avdelning som ansvarar för detta.

Inventeringen genomförs förslagsvis under perioden maj-juni varje år. Det utförs även en övergripande inventering på hösten men det är inget krav på att den ska vara fysisk.

 • Ekonomiavdelningen skickar ut inventeringslistorna till varje inventeringsförrättare under vecka 19.
 • Inventeringslistorna ska vara insända till ekonomiavdelningen senast under vecka 25 om inget annat är överenskommet.
 • I slutet av november görs ett utskick av inventeringsunderlaget till varje inventeringsförrättare för en övergripande inventering. Underlaget skickas tillbaka till ekonomiavdelningen senast under vecka 50.

Under inventeringen ska följande kontrolleras och genomföras:

 • Stämma av att de anläggningstillgångar som finns i anläggningsregistret är densamma som finns i institutionens/avdelningens ägo.
 • Dokumenterar inventeringen och dess avvikelser samt undertecknar ett inventeringsprotokoll.