Bokslut

Linnéuniversitetet upprättar delårsbokslut per 31/3, 30/6, 30/9 samt ett helårsbokslut per 31/12. Boksluten rapporteras till universitetets ledning och presenteras även för styrelsen. Boksluten ska ge en rättvisande bild av resultat och ställning och därmed ligga som grund för bedömning och slutsatser av resultatutvecklingen under verksamhetsåret samt även vara ett underlag för arbetet med prognoser och budget.