Budget/Prognos

Budget

Budgeten är en sammanställning av verksamhetsplaneringen uttryckt i siffror. Den är grunden för uppföljningen av det ekonomiska utfallet.

Linnéuniversitetets vision: Linnéuniversitetet - en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Linnéuniversitetets strategi visar hur vi ska arbeta i visionens anda. Planeringsarbetet inför varje nytt verksamhetsår sker med visionen och strategin som grund.

I april varje år fattar universitetstyrelsen beslut om riktlinjer och för planeringen av det kommande verksamhetsåret.

Dokumentet "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar" ger förutsättningarna för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildning, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten.

I början av hösten kompletteras förutsättningarna med vad som föreslås i regeringens budgetproposition och andra planeringsfaktorer som inte var kända i april.

I slutet av november ska alla budgetförslag vara klara och beslut om helhetsbudgeten för Linnéuniversitetet fattas av universitetsstyrelsen i december.

Prognoser

Linnéuniversitetet gör ekonomiska prognoser inför varje möte med universitetsstyrelsen (april, juni, september och december).

Prognoserna görs av ekonomiavdelningen på en övergripande nivå. En gång per år, med rapportering i maj, görs en detaljerad prognos av alla fakulteter och enheter inom universitetsgemensamma funktioner.

Prognoserna är en avstämning att verksamheten följer planerna. Inför styrelsemötena är den underlag för eventuella åtgärder om verksamheten inte följer planerna.

Syfte med den detaljerade prognosen i maj är att vara ett underlag för höstens budgetarbete och besluten om nästa års budget. Den baseras på delårsbokslutet per 31/3 och ansökningarna inför höstterminens utbildningar.