Lite mynt och en graf som visar uppåt.

Budget och Prognos

Budgeten är en sammanställning av verksamhetsplaneringen uttryckt i siffror. Den ligger till grund för uppföljningen av det ekonomiska utfallet för Linnéuniversitetet.

Budget

Linnéuniversitetets strategi visar hur vi ska arbeta i visionens anda;
Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. 
Planeringsarbetet inför varje nytt verksamhetsår sker med visionen och strategin som grund.

I februari tar universitetsstyrelsen beslut om universitetets budget för de kommande tre åren. Det beslutet är utgångspunkten i det fortsatta budgetarbetet. I juni varje år fattar universitetsstyrelsen beslut om Verksamhetsplan och ekonomiska ramar för det kommande verksamhetsåret. Dokumentet ger förutsättningarna för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildningar, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten.

I början av hösten kompletteras förutsättningarna med vad som föreslås i regeringens budgetproposition och andra planeringsfaktorer som inte var kända i juni.

I november ska alla budgetförslag vara klara och beslut om helhetsbudgeten för Linnéuniversitetet fattas av rektor i december.

Prognos

Ekonomiska prognoser görs vid behov för universitetsstyrelsens möten. Prognoserna görs av ekonomiavdelningen på en övergripande nivå. En gång per år, med rapportering i maj, görs en detaljerad prognos av alla fakulteter och enheter inom universitetsgemensamma funktioner.

Prognoserna är en avstämning att verksamheten följer planerna. Inför styrelsemötena är den underlag för eventuella åtgärder om verksamheten inte följer planerna.

Syfte med den detaljerade prognosen i maj är att vara ett underlag för höstens budgetarbete och besluten om nästa års budget. Den baseras på delårsbokslutet per 31/3 och ansökningarna inför höstterminens utbildningar.