Budget/Prognos

Budget

Budgeten är en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsplaneringen på olika nivåer. Den är grunden för den löpande uppföljningen av det ekonomiska utfallet.

Linnéuniversitetets vision formuleras som Linnéuniversitetet - en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Linnéuniversitetets strategi formulerar hur vi ska arbeta i visionens anda. Det praktiska planeringsarbetet inför varje nytt verksamhetsår sker med visionen och strategin som grund.

I april varje år fattar universitetstyrelsen beslut om riktlinjer och för planeringen av det kommande verksamhetsåret. Dokumentet "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar" ger förutsättningar och riktlinjer för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildning, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten.

I början av hösten kompletteras planeringsinformationen med vad som föreslås i regeringens budgetproposition och andra planeringsfaktorer som inte var kända i april. I slutet av november ska alla budgetförslag vara klara och beslut om helhetsbudgeten för Linnéuniversitetet fattas av universitetsstyrelsen i december.

Prognoser

Linnéuniversitetet gör ekonomiska prognoser inför varje möte med universitetsstyrelsen (april, juni, september och december). Prognoserna görs av ekonomiavdelningen och på en övergripande nivå. En gång per år, med rapportering i september, görs en detaljerad prognos av alla fakulteter, resultatenheter och enheter inom universitetsgemensamma funktioner.

Prognoserna inför styrelsemötena är underlag för ev. åtgärder om verksamheten inte följer planerna.

Syfte med den detaljerade prognosen i september, förutom ytterligare en avstämning av att verksamheten följer planerna, är främst att vara ett underlag för höstens budgetarbete och besluten på olika nivåer om nästa års budget. Den baseras på ett genomarbetat och korrekt periodiserat delårsbokslut per 30/6. Prognosen ska dock inte redovisas förrän i mitten av september så hänsyn kan tas till utvecklingen under juli och augusti. Prognosen följs upp med en dialog mellan ekonomiavdelningen och fakulteterna.