Upphandling

Direktupphandling

Vid köp av varor och tjänster där ramavtal saknas ska upphandling göras. Gäller det en vara eller tjänst som köps sällan och beställningsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen (f.n. 586 907 kr) kan en direktupphandling göras. Vid beräkning av varan/tjänstens värde är det viktigt att tänka på att beloppet avser hela universitetets samlade inköp från den aktuella leverantören under ett år. Det är inte tillåtet att dela upp ett köp i mindre delar för att komma under direktupphandlingsgränsen.
Direktupphandling får aldrig göras om varan eller tjänsten finns på ramavtal. Vid direktupphandlingar över 100 000 kr ska inköpet konkurrensutsättas, dokumenteras och diarieföras i enlighet med LOU.

Viktigt att tänka på vid en direktupphandling

 • Klargör ert behov och vilka egenskaper som varan/tjänsten ska ha
 • Kontakta eventuellt andra institutioner/avdelningar för att samordna inköpet
 • Kontrollera garantier och kostnad för service
 • Kontrollera leveransvillkoren
 • Betalningsvillkor, begär alltid 30 dagar netto
 • Inga fakturaavgifter, expeditionsavgifter eller liknande accepteras
 • Kontrollera att leverantören är momsregistrerad, kontrollera VAT
 • Dokumentera inköpet och följ regler för diarieföring och arkivering i de fall det krävs

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen

Inköpsgruppen på ekonomiavdelningen har huvudansvaret för inköpsverksamheten och hanterar upphandlingar över direktupphandlingsgränsen (f.n. 586 907 kr). Beslutade anskaffningar beställs genom att skicka in ett anskaffningsbeslut till inkop@lnu.se.

Har du frågor om upphandlingar eller större inköp, kontakta inkop@lnu.se eller någon av medarbetarna i inköpsgruppen.