Redovisning

Redovisningen på Linnéuniversitetet vilar på, precis som för övriga bokföringsskyldiga, grundläggande redovisningsprinciper, regelverk och praxis. Då Linnéuniversitetet är en statlig myndighet finns vissa undantag t.ex. att statsanslagen som erhålls ska intäktsföras när de utbetalas och får således inte periodiseras mellan åren.

Redovisningen för statliga myndigheter kan även i andra avseenden vara speciell jämfört med andra typer av organisationer. Den regleras på olika sätt i förordningar, där en av de viktigaste är förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Det finns även ett antal andra regler som reglerar redovisningen, vilka finns samlade i ESV’s ekonomiadministrativa bestämmelser (ea-handboken).

Utöver detta ställer även regeringens regleringsbrev för universitet och högskolor, nytt regleringsbrev varje år, krav inom olika områden av redovisning som är speciell för denna sektor.

Universitets- och högskolesektorn tillämpar principen om full kostnadstäckning, det vill säga att samtliga direkta och indirekta kostnader ska bokföras och fördelas ut på lägsta nivå, vilket är kostnadsbärare. Vid all rapportering och kalkylering t.ex. vid ansökan och kalkylering av forskningsprojekt tillämpas fullkostnadskalkylering. Grunden för detta är ett arbete som gjordes av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund) som mynnade ut i SUHF-modellen, vilken samtliga av Sveriges universitetet och högskolor har anslutit sig till. Här finns SUHF-modellen, se långt ner på websidan. Linnéuniversitetets tolkning av SUHF-modellen finns här nedan under rubriken grunddokument.

Linnéuniversitetets ekonomimodell, som finns beskrivet nedan under rubriken grunddokument, är en beskrivning av de koddelar som finns i ekonomisystemet och hur dessa ska definieras och användas. Detta för att Linnéuniversitetet ska uppfylla de krav som ställs enligt förordningar, regleringsbrev, SUHF-modellen och inte minst de uppföljningsbehov som universitetet har internt.

Nedan finns riktlinjer, baskontoplan, ekonomimodell och mer specifika anvisningar i olika redovisningsfrågor.