Inför disputationen

Anmälan om disputation
Blankett anmälan

Så tidigt som möjligt

Ca 4 månader före disputation

  • granskning av avhandlingen där arbetet bedöms om det uppfyller de krav som anges i den allmänna studieplanen.
  • kontrollera Ladokuppgifterna
  • begär tillåtelse från förlagen att kopiera redan publicerade artiklar (gäller för sammanläggningsavhandlingar som innehåller publicerade artiklar)

2 månader före disputation

  • anmälan om disputation till berörd fakultetsnämnd via fakultetskansliet. Anmälan ska ha inkommit senast två månader före föreslagen disputationsdag. Anmälan görs på blanketten Anmälan om disputation.

Ca 4 veckor före disputation

  • e-posta en sammanfattning (max en A4-sida) av avhandlingen till press@lnu.se. I sammanfattningen ska du kort beskriva ditt forskningsområde och redogöra för de viktigaste resultaten. Kommunikationsavdelningen skriver utkast till en nyhet som du får godkänna. 

3 veckor före disputation

  • avhandlingen spikas minst tre veckor före disputationen, i Kalmar eller Växjö och elektroniskt via registrering i DiVA. Respektive institution ansvarar för arrangemanget kring spikningen. Doktoranden registrerar sin avhandling i DiVA. Kontakta Lnu Press för att få tryckfil för fulltextpublicering i DiVA. För sammanläggningsavhandlingar, publicera endast kappan, länka till ingående artiklar.
  • skicka avhandlingen till opponent, ordförande och betygsnämnd
  • 15 exemplar av avhandlingen till Lnu Press för utbytesutskick via standardlista (i Kalmar sköts utskicken av Viveka Svensson, UB).

Disputationsdagen

  • försvar av avhandlingen

Efter disputationen

Ansökan om examensbevis görs så snart alla krav för doktorsexamen är uppfyllda och registrerade i ladok. Blankett för ansökan om examensbevis för doktor erhålls från examensavdelningen/finns att hämta på universitetets webb. Att du tagit ut din doktorsexamen är en förutsättning för att få promoveras vid Linnéuniversitetets akademiska högtid.

Du måste ansöka om examen senast 30 november för att få delta i nästa års promovering.

Se vidare information om Akademisk högtid.