Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Stipendiet är på 500 000 kr och kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i januari 2020.

Sista ansökningsdag 11 november 2019.

Övergripande syfte

Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Stipendiet riktar sig till alla vetenskapliga discipliner. Det ska främja nytänkande forskning inom biologi, ekologi och teknik. Det kan handla om tekniska lösningar och innovation, men också om mänskligt beteende. Hur förhåller vi oss till vår planet? Hur kan en förändrad livsstil bidra till ekologisk hållbarhet? Hur kan vi skapa bättre produktion och klokare konsumtion?

Stipendiet ska främja att forskningen kommer till nytta för att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Behörighet

Sökanden skall vara verksam vid Linnéuniversitet såsom doktorand och vara i slutskedet av doktorandstudierna med planerad disputation eller disputerat vid Linnéuniversitet, varefter en tidsperiod på max fyra år ska förflutit. Forskningsprojektet för vilket stipendiet söks ska bedrivas vid Linnéuniversitetet.

Stipendiet kan sökas av enskild person eller grupp.

Bedömningskriterier

Vid bedömning kommer följande kriterier att beaktas:

 • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
 • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
 • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
 • Innovationsgrad.
 • Praktisk tillämpning inom regionen.
 • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
 • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett med kontaktuppgifter
 • Beskrivning av planerat forskningsprojekt
 • CV/Vetenskapliga meriter
 • Publikationslista
 • Populärvetenskaplig beskrivning
 • Budget

Beskrivning av planerat forskningsprojekt får omfatta högst fem A4 inklusive referenser.
Curriculum Vitae högst två A4.
Publikationslista högst två A4.
Den populärvetenskapliga beskrivningen skall omfatta högst en A4.
En preliminär budget för hur man avser att disponera stipendiesumman skall medfölja ansökan.

Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet/doktorandstudierna fortskrider. Intyget skall innehålla en värdering av den sökande.

Till ansökan bör fogas försäkran från institutionsledningen att nödvändig infrastruktur i form av lokaler etc. för forskningen kan tillhandahållas.

Sökanden ska om behov och önskemål finns kunna kombinera forskning med undervisning. 

Stipendiet kan sökas av den som tidigare erhållit stipendiet.

Avrapportering

Stipendiaten ska på begäran redovisa sitt stipendiatår i respektive kommun samt genom en öppen föreläsning.

Skicka ansökan till:

Ansökan ställs till Linnéuniversitetets stipendiesekreterare. Sista ansökningsdag 11 november 2019.

Linnéuniversitetet
Stipendiesekreterare
Linda Leonhardt
391 82 Kalmar
E-post linda.leonhardt@lnu.se