Miljöledningssystem

Som en del av Linnéuniversitetets hållbarhetsarbete ingår ett systematiskt miljöledningsarbete, ett så kallat miljöledningssystem. Miljöledningssystem är ett stöd för att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. Systemet åskådliggörs i den schematiska skissen nedan.

Miljöledningssystemet bygger på att organisationens olika enheter arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågorna. Detta kommer till uttryck i hur enheterna planerar och genomför aktiviteter, kommunicerar och utbildar för att skapa medvetenhet och förutsättningar för ständiga förbättringar.

Miljöledningssystemet

Grafisk modell över texten nedan

Källa: Naturvårdsverket