blommor

Internationalisering - en del av Linnékulturen

Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete

I ett globalt perspektiv stärker internationalisering av högre utbildning den internationella gemenskapen och gynnar demokrati och mångfald. Internationalisering är ett medel för att uppnå högsta kvalitet i verksamhetens olika delar och den internationella dimensionen vid Linnéuniversitetet ska vara integrerad i vår verksamhet och dess miljöer. Det betyder att internationaliseringsarbetet visar sig i både ledningen, utbildningen, forskningen, verksamhetsstödet och i den fysiska och digitala kunskapsmiljön (Dnr. LNU 2015/129.1.1). 

Linnéuniversitetets Vision 2030 uttrycker att universitetets verksamhet ska kännetecknas av framgångsrika arbetsformer för studenters och medarbetares interkulturella, interdisciplinära och internationella lärande och medskapande i kreativa lärmiljöer. Den akademiska verksamheten integrerar värden som lika villkor, jämställdhet, hållbar utveckling och internationalisering för att uppnå excellens.

Strategi och stöd i internationaliseringsarbetet  

Fakulteterna

Varje fakultet har sin egen organisation för sitt internationaliseringsarbete samt en avtalsansvarig som ansvarar för fakultetens internationella samarbetsavtal. Mer information om avtalen och avtalsansvariga på fakultet finns här.

Klicka på fakulteternas länkar för mer information: FEH, FHL, FKH, FSV, FTK, NLU

Avdelningen för externa relationer (ER)

Internationella Relationer (IR) vid avdelningen för externa relationer samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning, såsom Erasmus och Linnaeus-Palme. IR ansvarar för Linnéuniversitetets process gällande internationella samarbetsavtal samt den gemensamma avtalsdatabasen Interbas.

IR är projektledare och kontaktperson för Lnu:s deltagande i EUniWell (European Universities for Wellbeing) och de internationella nätverken MIRAI (Sverige-Japan), SANORD (Southern Africa-Nordic Countries) och SAR (Scholars at Risk). 

IR driver det interna nätverket Partnerskap & Nätverk där fakulteternas avtalsansvariga ingår.

I IR:s uppdrag ingår stöd till ledning, fakulteter och gemensam förvaltning samt att omvärldsbevaka, sprida information om förutsättningar och möjligheter till internationellt samarbete. Vi har även information om finansieringskällor för internationaliseringsarbetet.

Gå gärna med i Medarbetargruppen "Internationalisering" där vi sprider information om aktiviteter och utlysningar för internationaklisering.

Studerandeavdelningen

International Office (IO) inom Studerandeavdelningen ansvarar för mobiliteten för in- och utresande utbytesstudenter till Linnéuniversitetets partnerlärosäten.

Utresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter

 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Linnéuniversitetet har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2014–2020 av den Europeiska Kommissionen, vilket är en förutsättning för högre utbildningsinstitutioner att delta i Erasmus+ programmet: Linnaeus University ECHE

Mer information om Erasmus+ finns på: utbyten.se och

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm