blommor

Internationalisering - en del av Linnékulturen

Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete

I ett globalt perspektiv stärker internationalisering av högre utbildning den internationella gemenskapen och gynnar demokrati och mångfald. Vidare i Linnéuniversitetets Policy för Internationalisering 2015-2020 är internationalisering ett medel för att uppnå högsta kvalitet i verksamhetens olika delar och internationalisering definieras som hela den process som integrerar en internationell dimension i verksamheten och dess miljöer. Det betyder att internationaliseringsarbetet visar sig i både ledningen, utbildningen, forskningen, verksamhetsstödet och i den fysiska och digitala kunskapsmiljön (Dnr. LNU 2015/129.1.1). 

Strategi och stöd i internationaliseringsarbetet  

Kommittén för internationalisering

För att driva arbetet med internationalisering har rektor inrättat en Kommitté för internationalisering som stöd och beredande organ. Kommittén utgör universitetets ledningsstöd i frågor rörande internationalisering. Kommittén är representativ för fakulteterna och NLU och bemannas av dekan eller av dekan utsedd representant för fakulteten. Kommittén leds av vicerektor för internationalisering.

Fakulteterna

Varje fakultet har sin egen organisation för sitt internationaliseringsarbete samt en avtalsansvarig som ansvarar för fakultetens internationella samarbetsavtal. Mer information om avtalen och avtalsansvariga på fakultet finns här.

Klicka på fakulteternas länkar för mer information: FEH, FHL, FKH, FSV, FTK, NLU

Avdelningen för externa relationer (ER)

Internationella Relationer (IR) vid avdelningen för externa relationer samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning, såsom Erasmus och Linnaeus-Palme. IR ansvarar för Linnéuniversitetets process gällande internationella samarbetsavtal samt den gemensamma avtalsdatabasen Interbas.

IR är projektledare och kontaktperson för Lnu:s deltagande i de internationella nätverken SAR (Scholars at Risk), MIRAI (Sverige-Japan), NCI (Nordic Centre India) och SANORD (Southern Africa-Nordic Countries). 

IR driver det interna nätverket Partnerskap & Nätverk där fakulteternas avtalsansvariga ingår.

I uppdraget ingår stöd till ledning, fakulteter och gemensam förvaltning samt att omvärldsbevaka, sprida information om förutsättningar och möjligheter till internationellt samarbete samt att lokalisera finansieringskällor.

Gå gärna med i Medarbetargruppen "Internationalisering" där vi sprider information om aktiviteter och utlysningar för internationaklisering.

Studerandeavdelningen

International Office (IO) inom Studerandeavdelningen ansvarar för mobiliteten för in- och utresande utbytesstudenter till Linnéuniversitetets partnerlärosäten.

Utresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter

 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Linnéuniversitetet har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2014–2020 av den Europeiska Kommissionen, vilket är en förutsättning för högre utbildningsinstitutioner att delta i Erasmus+ programmet: Linnaeus University ECHE

Mer information om Erasmus+ finns på: utbyten.seoch

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm