förstoringsglas

Ansvarsfull internationalisering

Linnéuniversitetet (Lnu) har en långvarig tradition av internationalisering. Lärosätets Handlingsplan för internationalisering 2022–2025 slår fast att: ”internationalisering är en del i universitetets kärnverksamhet och perspektivet är bärande i både mål och vision för Linnéuniversitetet. Internationalisering är ett verktyg för att nå högre kvalitet och internationella frågor förutsätts vara ett integrerat perspektiv i alla delar av universitetets verksamhet.” Ansvarsfull internationalisering (Aint) är en strategi för att öka våra kunskaper om omvärlden, värna och främja våra demokratiska normer och värderingar och den akademiska friheten. På denna sida har vi samlat information och länkar som ett stöd för ditt arbete med Aint.

Internt uppdrag 2023-2024

En arbetsgrupp har fått i uppdrag att under 2023-2024 arbeta med att utveckla kompetens och arbetssätt för ansvarsfull internationalisering (Aint) vid Lnu. Knutna till arbetsgruppen är representanter från avdelningen för externa relationer och Daniel Silander, docent på Institutionen för statsvetenskap. Daniels expertområde är autokratisering och demokratisering, internationell säkerhet samt EU och grannskapspolitiken. Daniel har tidigare varit ledamot i Scholars at Risk European Coordinating Committé for Academic Freedom Advocacy.

Nationellt uppdrag

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att föreslå hur arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation som bedrivs på universitet och högskolor, hos statliga forskningsfinansiärer och andra myndigheter kan främjas. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas senast den 15 december 2024. Uppdraget samordnas av Universitets- och högskolerådet.

En sida under uppbyggnad

Ansvarsfull internationalisering är ett område som många lärosäten just nu lägger stor vikt vid. Allteftersom världsläget förändras och begreppet får mer tyngd och spridning ökar kunskapen och det tillkommer nya resurser. Informationen om resurser för ansvarsfull internationalisering uppdateras löpande och vi tar gärna emot förslag på resurser och relevanta länkar.