Undervisning

Att delta i mobilitet och undervisa utomlands

Testa dina pedagogiska erfarenheter i ett annat land. Utbyt erfarenheter och kunskaper. Knyt värdefulla kontakter och ingå i internationella nätverk och innovativa internationella samarbetsprojekt med partner från hela världen. Få nya perspektiv på ditt ämne och din undervisning och utveckla nya och gemensamma kurser. Förbättra din interkulturella kompetens och dina språkkunskaper.

Att delta i internationella utbyten medför flera positiva effekter och möjligheterna vid Linnéuniversitetet är många. Målet med lärarutbyte är att höja kvaliteten i undervisningen genom att tillföra nya kunskaper och jämförande perspektiv. De studenter som inte deltar i utbyte kan därmed också få del av de kunskaper och den erfarenhet som lärare som deltar i olika internationella utbyten får. Det långsiktiga målet handlar också om att stärka och fördjupa relationer och samarbeten mellan olika internationella lärosäten och Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetets partnerlärosäten

Linnéuniversitetet har avtal med internationella lärosäten både på fakultetsnivå och övergripande nivå. Erasmusavtalen som är ämnesbaserade skrivs exempelvis alltid på fakultetsnivå. Kontakta avtalsansvarig vid fakultet för att ta reda på vilka avtal din fakultet har.

Här finns en lista på de internationella lärosäten Linnéuniversitetet har avtal med. 

Finansieringsmöjligheter för internationell mobilitet

I högerkolumnen kan du läsa om de utbytesprogram som hanteras av avdelningen för externa relationer (ER); Erasmus+ International Credit Mobility, STINT Teaching Sabbatical, Erasmusprogrammet, Linnaeus-Palme och Lnu Mobilitetsmedel. Inom Erasmusprogrammet finns även möjlighet för lärare att  söka medel för ett erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling (se Personalfortbildning i vänsterkolumnen).

Via UHR kan du söka medel för ett  Erasmus+ förberedande besök i syfte att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+.

STINT erbjuder disputerade lärare stipendium för att undervisa en termin vid ett av deras värdlärosäten i USA eller Asien. Se mer i högerspalten och på: http://www.stint.se/

Wenner-Gren stiftelserna har bland annat stipendier för att bjuda in gästforskare, sabbatsstipendier för forskning i utlandet och för kortare resa för disputerade forskare under 40 år.