Bild klassrum

Erasmus+ mobilitet för undervisning

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering. Programmet ger personal och studenter möjlighet att delta i olika former av utbyten och samarbeten med lärosäten främst inom Europa.

För samarbeten utanför Europa finns satsningen Erasmus+ ICM. Läs mer om Erasmus+ International Credit Mobility i högerspalten.

Erasmus+ lärarutbyten

Lärare har möjlighet att delta i olika utbyten inom Erasmusprogrammet. Förutom att få finansiering för att undervisa vid ett partnerlärosäte i Europa kan lärare söka medel för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, så kallad Personalfortbildning (se högerspalten).

En lärare vid Lnu kan också söka Erasmusmedel för att bjuda in en gästlärare från en organisation för att undervisa för studenter vid Lnu. Exempel på organisationer är företag, myndigheter, fack- och arbetsgivareföreningar, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer. 

Nyheter Erasmus+ 2021-2027

I och med den nya programperioden finns det nya möjligheter att söka bidrag för att genomföra kompetenshöjande aktiviteter i andra länder eller för att i samarbete med andra europeiska lärosäten ta fram nya strukturer, pedagogiska material eller metoder som bidrar till att utveckla verksamheten. 

Blended Intensive Programmes (BIP)

Ett övergripande mål med Erasmus+ 2021-2027 är att göra det mer inkluderande och att skapa mer flexibla mobilitetsformer. Bland annat kan man söka medel för att skapa ett blandat intensivprogram, så kallad Blended Intensive Programme (BIP), dvs en del av en kurs eller ett program som ger studenter möjlighet att ta del av kortare fysiska mobiliteter i kombination med en virtuell komponent.

Här berättar Linnéuniversitetets erasmusansvarig Camilla Lundqvist om vad BIP innebär. 

Kortfattat om BIP

 • Gruppmobilitet för studenter och/eller lärare/övrig personal
 • Kortare kurs/aktivitet som kan ges på alla nivåer och som ska inkludera:
  • Gemensam fysisk mobilitet 5-30 dagar
  • Gemensam virtuell komponent
 • Minst 3 ECTS (för studenter)
 • Minst 15 deltagare
 • Minst 3 olika lärosäten (med ECHE) från 2 olika programländer

Guide till BIP

International Office vid Lnu har tagit fram en guide med grundläggande information om programmet och hur ansvarsfördelningen ser vid Lnu.

Ladda ned BIP-guiden här 

Vid frågor, kontakta avdelningen för externa relationer, intrel@lnu.se 

Undervisningsuppdrag inom Erasmusprogrammet

Villkor och tilldelning

Behöriga programländer för Erasmusmobilitet inom Europa är de 27 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Storbritannien är inte längre med i Erasmusprogrammet.

För att åka på ett undervisningsuppdrag krävs:

 • att det finns ett Erasmusavtal mellan Linnéuniversitetet och det mottagande lärosätet
 • att du undervisar minst åtta timmar per vecka och är på plats minst två dagar, alternativt att du kombinerar undervisning med ett erfarenhetsutbyte vilket reducerar undervisningstiden till fyra timmar.  Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-,  avancerad och doktorandnivå såsom föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.
 • OBS - när du bjuder in en person från ett företag/organisation är minimitiden en dag med ett lägre krav på antal undervisningstimmar.
 • Sökande måste fylla i mobility agreement (länk nedan) och få det godkänt av prefekt, mottagande lärosäte samt ER innan utbytet.

Om villkoren är uppfyllda garanteras Erasmusmedel för ett undervisningsuppdrag.

Ansökan

Ansökan är löpande och det sker en kontinuerlig tilldelning av medel från Erasmusprogrammet.

Före mobiliteten:

 • Fyll i och skicka webformuläret som finns i denna länk (samma länk/ansökan används om du vill bjuda in en gästlärare från en organisation eller söka för ett virtuellt undervisningsuppdrag). I ansökan ska du på engelska ange syfte, mål och mervärde för mobiliteten, preliminärt program samt förväntade resultat.
 • Efter att ansökan fyllts i och skickats iväg får du en kopia av ansökan i ett mail. Ansökan skrivs ut och skrivs under av av sökande, närmaste chef vid Lnu och mottagande part. Scannade underskrifter är tillräckligt.
 • Skicka formuläret till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (Lena Kulmala).
 • Efter tilldelning av Erasmusmedel returneras blanketten till sökande som tar med den till det mottagande lärosätet för att få intygat att undervisningsuppdraget har genomförts.

Erasmusmedel
Erasmusmedlen är ett bidrag till institutionen för att täcka en del av de kostnader som uppstår vid ett lärarutbyte. Eftersom medlen inte är heltäckande är det viktigt att utbytet är förankrat hos närmaste chef. Tilldelade medel baseras på ett schablonbelopp för resa och arbetsdagar och summan varierar beroende på värdland och antal arbetsdagar (se länklistan nedan). Max två resdagar kan räknas som arbetsdagar. Din lön behåller du från Linnéuniversitetet.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning
I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Efter mobiliteten:

 • Skicka blanketten mobility agreement (där mottagande lärosäte nu intygat att du varit på plats) till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (Lena Kulmala). Bifoga underlag som visar vilka datum du reste.
 • Gör en reseräkning i Primula. Originalkvitton vid utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER). "Daily grant" betalas enligt Lnu:s traktamentesregler.
 • Fyll i en online-rapport efter hemkomst. En länk till rapporteringsverktyget "Erasmus Mobility Tool" skickas automatiskt till din mailadress efter avslutad mobilitet. Avrapportering bör också ske vid institution/fakultet.
 • Medlen omförs till institutionen efter att blanketten mobility agreement returnerats samt att reseräkning gjorts i Primula och online-rapport har fyllts i.

 

För frågor kopplade till mobilietsmedel inom Erasmusprogrammet, kontakta Lena Kulmala på avdelningen för externa relationer (ER).

Lärarutbyte med Frankrike

MaxMikael Wilde Björling är lärare på Institutionen för marknadsföring. Här berättar han om ett långårigt samarbete han har med Ecole de Management i Normandie som började med en förfrågan om undervisning. 

- Under åren har jag byggt upp starka band och relationer, säger MaxMikael samtidigt som han poängterar att det tar tid att bygga relationer. - Samarbetet har betytt mycket både undervisningsmässigt och forskningsmässigt och jag kan starkt rekommendera internationella utbyten. 

Lyssna på MaxMikaels berättelse här