handworldmap

Att skriva internationella samarbetsavtal med utländska lärosäten

På de här sidorna finns samlad information om vilka olika avtalsformer som Linnéuniversitetet använder sig av i samarbeten med internationella partnerlärosäten.

Från januari 2014 fick fakulteterna ett ökat ansvar kring internationella samarbetsavtal. Huvudprincipen är att universitetsövergripande samarbetsavtal handläggs av avdelningen för externa relationer (ER) och undertecknas av vicerektor. Samarbetsavtal som är fakultets-, institutions- och ämnesspecifika handläggs av utsedd avtalsansvarig vid fakulteten och undertecknas av dekan. Internationaliseringsrådgivare vid avdelningen för externa relationer stödjer fakulteten i framtagandet av nya samt uppdatering av befintliga internationella samarbetsavtal.

I dokumentet Regler för etablering av internationella samarbetsavtal (Rektorsbeslut Dnr. 2018/511-1.1.1) stipulerar Linnéuniversitetets regler för nytecknade av internationella samarbetsavtal och utvärdering av existerande avtal med utländska lärosäten. Alla internationella samarbetsavtal som skrivs vid Linnéuniversitetet, på övergripande eller ämnes, institutions och fakultetsspecifik nivå, ska följa samma kvalitetssäkringsrutiner.

Avtalsmallar och kvalitetssäkringsdokument framtagna av avdelningen för externa relationer ska användas för varje internationellt samarbetsavtal. Du hittar kvalitetssäkringsdokument längre ned på sidan. Avtalsmallar får du från kontaktpersoner på ER eller fakultetens avtalsansvariga, se längre ned på sidan.

Frågor kring internationella samarbetsavtal hänvisas till: intrel@lnu.se

 

Avtal

Nedan kan du läsa mer om vad de olika avtalsformerna innebär, riktlinjer för etablering av avtalen samt praktiskt tillvägagångssätt.

För frågor om avtalsskrivning kontakta gärna ER på intrel@lnu.se

Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal

Ett bilateralt samarbetsavtal skrivs med universitet som inte innehar Erasmus Charter for Higher Education. Är två fakulteter eller fler intresserade av ett nytt samarbetsavtal strävar man efter ett universitetsövergripande avtal. ER handlägger nya, uppdaterar befintliga och avslutar universitetsövergripande samarbetsavtal.

Dessa avtal undertecknas av vicerektor.

Handläggare vid ER delger information om det potentiella partneruniversitetet till avtalsansvarig vid fakultet för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Resultatet sammanställs i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet.

Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste det undertecknade avtalet med bilagor delges ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att kunna anta inkommande utbytesstudenter måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen.

Bilateralt institutionsspecifikt samarbetsavtal

Ett bilateralt fakultets-, institutions- och ämnesspecifikt samarbetsavtal skrivs mellan en enskild fakultet/institution/ämne vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet (då man ej kan underteckna ett Erasmus+ Inter-institutional agreement). Avtalsansvarig på fakulteten handlägger nya, uppdaterar befintliga och avslutar bilateral fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal. Avtalen ska granskas av handläggare vid ER innan undertecknande.

Dessa avtal undertecknas av dekan.

Erasmus+ Inter-institutional agreement

Mobilitet inom Erasmus+ för studier och undervisningsuppdrag kräver ett Inter-institutional agreement. Avtalen skrivs på ämnesnivå.

Det är möjligt att skriva ett avtal för hela programperioden 2014/2015–2020/2021. Rekommendationen är att skriva avtal för 2, 5 eller 7 år. Den kortare perioden används för nya partners och den längre för befintliga/kvalitetssäkrade partners. Det är möjligt att skriva om avtalet, förlänga och/eller lägga till mobiliteter, när som helst.

Den som undertecknar avtalet ansvarar för att mobiliteten är genomförbar såväl akademiskt som praktiskt (antagning, boende, mottagning och allmänt stöd). Flera av de praktiska delarna gällande studentutbyte ansvarar Studerandeavdelningen för, bekräfta med Studerandeavdelningen om det är möjligt att ta emot studenter på ett nytt avtal eller öka antalet studenter på ett befintligt avtal. Kontakta inexchange@lnu.se

Ytterligare information om programmet hittar du på: http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-mobilitet-hogre-utbildning-/

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för Lnu

Memorandum of Understanding (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligtvis allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika samarbetsavtal.

Ett MoU som syftar till ett universitetsövergripande samarbete handläggs av ER och följer samma handläggningsrutiner som ett samarbetsavtal. Kvalitetssäkrings-dokumenten behövs dock inte vid undertecknande av ett MoU.

Ett fakultets-, institutions- eller ämnesspecifikt MoU handläggs av fakulteten med stöd av handläggare vid ER.

Ett universitetsövergripande MoU undertecknas av vicerektor. Ett fakultets-, institutions- eller ämnesspecifikt MoU undertecknas av dekan.

MoU för studentrekrytering

Lnu har tagit fram ett MoU för rekrytering som i huvudsak används av Kommunikationsavdelningen (KOM) i de fall utländska lärosäten önskar en enklare avsiktsdeklaration för rekrytering av betalande studenter till Lnu.

Om Lnu och det utländska lärosätet senare önskar att bredda avsiktsdeklarationen om akademiska samarbeten undertecknas ett reguljärt MoU eller samarbetsavtal, se ovan.

Ett MoU som syftar till ett universitetsövergripande samarbete handläggs av ER. Ett fakultets-, institutions- eller ämnesspecifikt MoU handläggs av fakulteten med stöd av handläggare vid ER.

Ett universitetsövergripande MoU för rekrytering undertecknas av vicerektor. Ett fakultets-, institutions- eller ämnesspecifikt MoU för rekrytering undertecknas av dekan.

Double degree-avtal kandidat- och magister/master

Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en kandidatexamen (Degree of Bachelor) eller magister-/masterexamen (Degree of Master) vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet.

I avtalet regleras förutsättningarna avseende hur långt studenterna ska ha kommit i sin utbildning vid hemuniversitetet för att vara aktuella för en examen vid mottagande universitet. Vanligt är även att etablera i avtalet vad studenterna behöver läsa vid mottagande universitet för att uppfylla examenskraven vid partneruniversitetet. I de flesta fall handlar detta om att konkretisera vad studenten behöver läsa för att efter avslutad utbildning kunna ansöka om en examen vid partneruniversitetet; omfattning i HP/ECTS/Credits, eventuellt program/kurssammansättning, ämnesinriktning, uppsatsskrivande etc.

Avtalen handläggs av avtalsansvarig på fakultet med stöd av handläggare vid ER. Avtalen ska granskas av handläggare vid ER och examensenheten innan undertecknande. Det finns en mall för double degree avtal för samarbeten inom Europa. Varje samarbete ser olika ut och kopior på tidigare double degree avtal finns på ER: intrel@lnu.se.

Dessa avtal undertecknas av dekan och vicerektor.

Double degree-avtal doktorand

Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal för doktorander. Dessa avtal skrivs på ämnesnivå och för varje enskild student som berörs. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en doktorsexamen vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet.

Lnu har tagit fram en avtalsmall och en processbeskrivning för Linnéuniversitetets deltagande i samarbeten med andra lärosäten som leder till dubbel examen på forskarnivå.

Kopior på tidigare double degree avtal för doktorander finns på ER: intrel@lnu.se

Avtalen handläggs av avtalsansvarig på fakultet med stöd av handläggare vid ER. Avtalen ska granskas av handläggare vid ER och examensenheten innan undertecknande.

Dessa avtal undertecknas av dekan och vicerektor.

Joint degree-avtal

Ett joint programme måste inte leda till en joint degree utan kan leda till gemensam eller dubbel/multipel examina, erkänd vid alla lärosäten.

En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten.

Vi har vid Linnéuniversitetet ännu inte tagit fram någon joint degree. Det finns ett EU finansierat projekt, The Joiman Network (Joint Degree Management and Administration Network), och en portal som används för information om joint degrees och erfarenheter av arbetet med dessa: www.joiman.eu

Det finns vid Linnéuniversitet inga framtagna avtalsmallar för en joint degree av den anledningen att varje joint degree ser väldigt olika ut. Att ta fram en joint degree är ett arbete som tar mycket resurser under lång tid, det är inte ovanligt med en tidsperiod på ett och ett halvt till tre år innan man är redo att påbörja programmet. Det är oerhört viktigt att institutionen som arbetar fram programmet omgående även involverar sin fakultet, studerandeavdelningens examensenhet och avdelningen för externa relationer. Även jurister behöver vara med från börja när man ska formulera ett avtal kring en gemensam examen.

Dessa avtal handläggs vid fakultet och undertecknas av fakultetens dekan samt vicerektor*.

* Eftersom ett joint degree avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal.

3+1- eller 2+2-avtal

3+1 eller 2+2 avtal är samarbetsavtal som rör inkommande avgiftsskyldiga studenter. Grundtanken är att utländska studenter vid att lärosäte läser en del av sin kandidatutbildning vid sitt hemuniversitet (exempelvis två eller tre år) och avslutar sina studier vid Linnéuniversitet (ett eller två år) med syfte att kunna söka en examen från både sitt hemuniversitet och Linnéuniversitetet. Dessa samarbeten rör studenter till ett specifikt program inom ett ämne.

Linnéuniversitetet (program/ämnesansvarig) granskar den utbildningsplan som partneruniversitetet har. Utifrån denna utvärderar man om studenterna klarar förkunskapskraven för att läsa en del av sin utbildning vid Linnéuniversitetet och möta våra examenskrav för det svenska programmet. När denna bedömning är gjord, kan ett avtal undertecknas. Ett 3+1 eller ett 2+2 avtal handläggs av fakultetens avtalsansvarig i samarbete med program/ämnesansvarig och det undertecknas av fakultetens dekan och vicerektor. Innan undertecknande ska alla 3+1 eller 2+2 avtal ha granskats av Studerandeavdelningen, examensansvarig och handläggare på Avdelningen för externa relationer.

Avtalet stipulerar följande:

Urval av studenter vid samarbetspartnern

 • Ansökan till Linnéuniversitetet
 • Betalning till Linnéuniversitetet
 • Examen från Linnéuniversitetet
 • Praktiska delar för studenterna, exempelvis, språkkunskaper, boende, visum etc.

Mall för 3+1 eller 2+2 avtal finns, kontakta intrel@lnu.se.

Avtal internationell VFU/praktik

Avtalsmall för organisation är menad att användas mellan Lnu och en organisation som ska ta emot en Lnu-student på VFU/praktik.

Avtalsmall för student är menad att användas för respektive student som reser ut på VFU/praktik.

Mallar för internationell VFU/praktik finns, kontakta intrel@lnu.se.

Avtal lärarutbildning

Vill man skriva ett bilateralt samarbetsavtal som ska begränsas till lärarutbildningens studenter handläggs dessa som övriga bilaterala avtal; är två fakulteter eller fler intresserade av ett nytt samarbetsavtal strävar man efter ett universitetsövergripande avtal som handläggs av ER, är det en enskild fakultet handläggs det av fakultetens avtalsansvarig.

Dekan eller pro-dekan (med internationellt ansvar) vid nämnden för lärarutbildning (NLU) ska involveras vid initiering av ett nytt samarbete och ge ett skriftligt godkännande för samarbetet.

Ett universitetsövergripande avtal undertecknas av vicerektor. Ett fakultets-, institutions- eller ämnesspecifikt avtal undertecknas av dekan.

Avslut av samarbetsavtal med utländskt partneruniversitet

Linnéuniversitetet eller enskild institution/fakultet bör överväga att avsluta samarbetet eller säga upp utbytesavtal om någon av följande förutsättning finns:

 • Brist på ömsesidighet
 • Brist på reell reciprocitet
 • Utvärderingar ger dåliga resultat
 • Ingen eller dålig aktivitet/kommunikation under ett flertal år
 • Avtalsbrott
 • Studenterna uppfyller inte nödvändiga språkkrav
 • Brist på information från samarbetspartnern
 • Samarbetssvårigheter

Part från Linnéuniversitetet ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas.

Uppsägning av universitetsövergripande avtal ska beslutas av vicerektor. Uppsägning av avtal inom Erasmus samt bilaterala fakultets-, institutions- och ämnesspecifika avtal handläggs av avtalsansvarig vid fakulteten och undertecknas av dekan.

Mall för avslut av avtal finns att få från ER, intrel@lnu.se

Kontaktpersoner för internationella samarbetsavtal vid ER 

Avdelningen för externa relationer har en processansvarig för avtalsarbetet och internationaliseringsrådgivare med regionansvar:

Charlotte Skoglund
Processansvarig internationella samarbetsavtal samt Regionansvar Asien och Sydamerika

Camilla Lundqvist
Regionansvar Europa, Södra Kaukasien och Centralasiens länder

Ingela Åberg
Regionansvar Nordamerika

Lena Kulmala
Regionansvar Afrika (ej Nordafrika)

Linus Karlsson
Regionansvar Oceanien, Mellanöstern och Nordafrika

Stefan Lindkvist
Regionansvar Centralamerika

Kontaktpersoner för internationella samarbetsavtal vid fakultet

(Avtalsansvariga vid fakultet)

Elena Vinci Hytter
Fakulteten för teknik

Andreas Poltan och Emmelie Hedin Ekholm
Ekonomihögskolan (FEH)

Kim Carlborg och Cecilia Hartwich (föräldraledig)
Fakulteten för konst och humaniora (FKH)

Maria Barath
Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Per Lundberg
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)