handworldmap

Att skriva internationella samarbetsavtal med utländska lärosäten

På de här sidorna finns samlad information om vilka olika avtalsformer som Linnéuniversitetet använder sig av i samarbeten med internationella partnerlärosäten.

Universitetsövergripande samarbetsavtal handläggs av avdelningen för externa relationer (ER) och undertecknas av rektor. Samarbetsavtal som är fakultets-, institutions- och ämnesspecifika handläggs av utsedd avtalsansvarig vid fakulteten och undertecknas av dekan. Internationaliseringsrådgivare vid avdelningen för externa relationer stödjer fakulteten i framtagandet av nya samt uppdatering av befintliga internationella samarbetsavtal.

I dokumentet Regler för etablering av internationella samarbetsavtal (Rektorsbeslut Dnr. 2018/511-1.1.1) stipulerar Linnéuniversitetets regler för nytecknade av internationella samarbetsavtal och utvärdering av existerande avtal med utländska lärosäten. Alla internationella samarbetsavtal som skrivs vid Linnéuniversitetet, på övergripande eller ämnes, institutions och fakultetsspecifik nivå, ska följa samma kvalitetssäkringsrutiner.

Avtalsmallar och kvalitetssäkringsdokument framtagna av avdelningen för externa relationer ska användas för varje internationellt samarbetsavtal. Du hittar kvalitetssäkringsdokument längre ned på sidan. Avtalsmallar får du från kontaktpersoner på ER eller fakultetens avtalsansvariga, se längre ned på sidan.

Frågor kring internationella samarbetsavtal hänvisas till: intrel@lnu.se

 

Avtal

Nedan kan du läsa mer om vad de olika avtalsformerna innebär, riktlinjer för etablering av avtalen samt praktiskt tillvägagångssätt.

För frågor om avtalsskrivning kontakta gärna ER på intrel@lnu.se

Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal

Ett bilateralt samarbetsavtal skrivs med universitet som inte innehar Erasmus Charter for Higher Education. Är två fakulteter eller fler intresserade av ett nytt samarbetsavtal strävar man efter ett universitetsövergripande avtal. ER handlägger nya, uppdaterar befintliga och avslutar universitetsövergripande samarbetsavtal.

Dessa avtal undertecknas av vicerektor.

Handläggare vid ER delger information om det potentiella partneruniversitetet till avtalsansvarig vid fakultet för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Resultatet sammanställs i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet.

Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste det undertecknade avtalet med bilagor delges ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att kunna anta inkommande utbytesstudenter måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen.

Bilateralt institutionsspecifikt samarbetsavtal

Ett bilateralt fakultets-, institutions- och ämnesspecifikt samarbetsavtal skrivs mellan en enskild fakultet/institution/ämne vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet (då man ej kan underteckna ett Erasmus+ Inter-institutional agreement). Avtalsansvarig på fakulteten handlägger nya, uppdaterar befintliga och avslutar bilateral fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal. Avtalen ska granskas av handläggare vid ER innan undertecknande.

Dessa avtal undertecknas av dekan.